1. <sub id="bbOpb9"></sub>
  <form id="bbOpb9"><legend id="bbOpb9"></legend></form>
  <wbr id="bbOpb9"><th id="bbOpb9"></th></wbr>

  <nav id="bbOpb9"><listing id="bbOpb9"><meter id="bbOpb9"></meter></listing></nav>

   1. <tr id="bbOpb9"><span id="bbOpb9"><option id="bbOpb9"></option></span></tr>

    1. Legioná? Jaroslav Janda nám p?ináší svědectví o hrdinství i ka?dodenním ?ivotě rakouského vojáka, vále?ného zajatce a později legioná?e v období 1. světové války.

     Díky jeho bezmála 150stránkovému deníku Moje vzpomínky na světovou válku, který si zde m??ete stáhnout jako pdf nebo e-knihu, o?ívá svědectví, které nám p?i p?íle?itosti 100. výro?í 1. světové války p?ipomene její okolnosti i aktéry.

     P?e?těte si kompletní verzi deníku, zkrácený ?lánek s výběrem toho nejzajímavějšího, pou?te se o srbské frontě, prohlédněte si unikátní fotogalerii, a co vám nebude jasné, osvětlí slovník s vysvětlivkami a komentá?i.

     Chcete něco doplnit nebo máte vlastní poznatky o 1. světové válce?
     Napište nám na info@ nebo diskutujte na facebooku.

     Vzpomínky Jaroslava Jandy na světovou válku 1914–1918

     (zkrácený ?lánek 12 stran)

     M?j děde?ek Jaroslav Janda (1.1.1884 - 24.9.1969) pobyl na vojně mnoho let. V aktivu skoro ?ty?i roky v letech 1905 - 1908, kdy mu vojnu prodlou?il císa? pán z d?vodu anexe Bosny a Hercegoviny Rakouskem-Uherskem. Potom dalších témě? pět let strávil v 1. světové válce. V databázi legioná?? Vojenského historického ústavu je veden jako ?eta? 11. zdravotního oddílu.

     Jako rakousko-uherský voják  byl odvelen na srbskou frontu a byl zajat po dobytí Valjeva srbskou armádou v prosinci 1914. V roce následujícím absolvoval onu strašlivou zajateckou anabázi ze Srbska p?es Albánii a? do tehdejší Valony (Vlorè), cestu lodí na Asinaru a pobyt ve zdejším zajateckém tábo?e a poté cestu do Francie a pobyt v několika tamějších táborech. Do sboru ?eských dobrovolník? legioná?? vstoupil ještě p?ed jeho oficiálním povolením podáním ?ádosti 4. 10. 1917 v tábo?e v Carpentras, od 12. b?ezna 1918 byl ve výcviku, poté p?esunut na frontu, ú?astnil se boj? u Vouziers a Terronu. ?ást výcviku absolvoval jako vojín u 21. pěšího pluku,  poté byl p?e?azen k 22. pěšímu pluku. Demobilizován byl 10. května 1919. Vrátil se ke svému ob?anskému povolání v Planografii v Krakovské ulici na Novém Městě v Praze, zásah? legií na obranu mladé republiky v roce 1919 se ji? neú?astnil.

     V pr?běhu zajetí si Jaroslav Janda vedl podrobné deníkové zápisky s uvedením dat a zejména s podrobným ?asovým popisem pochodu zajatc? p?es Albánii do p?ístavu Vlorè. Ty se mu však v době jeho p?sobení na frontě ve Francii ztratily. V roce 1934 dostal darem dva prázdné vázané sešity, vrátil se tedy k myšlence své zá?itky popsat a 1. listopadu tého? roku se dal do práce. Pamě? ji? mohla tehdy padesátiletého mu?e trochu šálit, zd?razňoval však, ?e p?es mo?né drobné nep?esnosti v uváděných datech jednotlivých událostí bude psát jen o tom, co skute?ně pro?il. Zápisky dokon?il po dvou měsících práce na Silvestra tého? roku. V b?eznu 1962 ve věku ji? více ne? 78 let paměti znovu pro?etl, s úrovní vlastního literárního zpracování projevil velkou nespokojenost, ale p?es několik poznámek a dodatk? (nap?. za?azení úryvk? z knihy francouzského spisovatele H. Barbusse „Oheň“) ji? podstatné změny patrně z d?vodu zhoršující se paměti neprovedl.

     V ?ervenci 2014 uplyne sto let od vypuknutí 1. světové války, ale ji? 1. ledna 2014 vzpomene naše rodina 130. výro?í narození našeho dědy. Proto jsem se rozhodla děde?kovy zápisky opublikovat v elektronické podobě; jejich vydáním bych chtěla splatit dědovi dluh za jeho lásku a obětavost v době mého raného dětství. Ní?e uvádím výňatky.

      

     Mobilizace a cesta na frontu

     V neděli 26. ?ervence 1914 byla vyhlášena ?áste?ná mobilizace. Do 24 hodin se měli všichni p?íslušníci vojenských těles uvedených na plakátech vylepovaných na ve?ejných místech hlásiti u svých útvar?. M?j oddíl však nikde uveden nebyl, asi v souvislosti s tím, ?e z Prahy je do Mostaru v Hercegovině, kam jsem pat?il, dosti daleko. A? v úterý ráno 28. ?ervence jsem se tedy šel hlásiti na vojenské velitelství na Karlovo náměstí na Novém Městě. Upozorňoval jsem, ?e pat?ím do Mostaru k saniterák?m. Šikovatel ve slu?bě mi odebral vojenskou kní?ku, odešel do kancelá?e, za chvíli vyšel a prý, abych u? tam z?stal. Ven u? mě strá?e nechtěly pustit, t?eba?e jsem prohlásil, ?e se musím na vojnu p?ipravit a rozlou?it se s domovem. Později jsem se ale p?ece jen dostal ven a za to u? jsem tam nevlezl, jen skrze plot jsem se vyptával známých, co jsem s nimi v aktivu slou?il, kam jsem p?idělen, a tak jsem to dělal p?es týden, dokud nás neoblékli do mundúru a nenastoupili jsme slu?bu v Albrechtských kasárnách na Smíchově. Mobilizace šla u našeho útvaru velice špatně, jako by to byla ji? p?edzvěst pozdějších potí?í a nesrovnalostí. Speditér, který nám měl p?ivézt ze skladiště vojenskou muntúru a výzbroj, ji celý týden vozil po Praze. Rozkazy se neustále měnily, ko?í se závozníkem a nákladem se ?ídili dle těchto rozporuplných p?íkaz? a z Karlova náměstí vezli vše do Albrechtských kasáren, do Karlína na Invalidovnu, poté na Vyšehrad a nakonec opět na Smíchov. Mezitím pilně v ?ervencovém vedru zavla?ovali svá hrdla a tak jim týden pěkně uplynul. Asi za 14 dn? po vypuknutí války si náš kadet Manda povšiml, ?e k jeho útvaru nepat?ím, ale p?i pra?ském sanitním oddílu R.S.t. 3/8 (ReserveSanitatsAbteilung Nro. 3/8  Korps) si mě p?ece jen ponechali.

     V noci ze 14. na 15. srpna jsem spal v kasárnách oble?en, měl jsem slu?bu jako „tagskaprál“. Ve t?i hodiny ráno byl vyhlášen „tagwach“ (budí?ek) a ji? ve ?ty?i jsme táhli o síle 12 sanitních oddíl? po 60 mu?ích st?edem Prahy na nádra?í císa?e Franze Josefa. Náš oddíl měl hornistu, kterému chyběly p?ední zuby a ani neuměl troubit, to mu však nebránilo, aby ve všech ulicích nevzbou?il spící obyvatele, kte?í udiveně vystrkovali hlavy z oken. Na nádra?í jsem se rozlou?il se sestrou Marií, asi dvě hodiny jsme tam ?ekali a dostali letáky s  písni?kami na cestu. První naše štace byla v Benešově, kde ?ty?em našim voják?m, tou?ícím se ještě osvě?it ?eským pivem, ujel vlak. Poté jsme dojeli do Vídně, a kdy? nás v noci p?etáhli na ji?ní nádra?í a jelo se dále k jihu, pochopili jsme, ?e jedeme na srbskou frontu.

      

     Na srbské frontě a v zajetí

     P?es Záh?eb, Sisak a Sávský Brod, Vinkovci,  Guňu na levém b?ehu Sávy a Br?ku na pravém, kde p?išel rozkaz „všechno ven“ a dostali jsme první „saniteráckou“ práci.  Vykládali jsme dlouhatánský vlak plný puše?né munice, prý tam bylo 16 milion? patron. Z vysokého náspu jsme nosili bedny do p?íkopu a do strouhy, ze strouhy zase nahoru na louku a tam jsme bedny  skládali do kubík?. Po ukon?ení práce jakýsi oficír prohlásil, ?e je vše špatně. A tak jsme to p?ekládali podle šň?ry do ?ad a do vodováhy a? do tmy. Byla to pak ohromná pyramida.

     V Br?ce jsme se usídlili v turecké škole a dostali k ošet?ení první raněné, jich? však denně mnohonásobně p?ibývalo. Všichni měli o?i „na vrch hlavy“, byli vyděšeni a vyprávěli s hr?zou o šrapnelech, o tom, jak Srbi umějí dob?e st?ílet. Vyfasovali jsme 30 voz? s koňmi, ko?í byli místní sedláci, mobilizovaní na po?átku války. Ti se zpo?átku domnívali, ?e byli povoláni k jednorázové práci, kdy? poznali, ?e s námi mají být natrvalo, dosti se jim to zajídalo. A tak se stalo, ?e starý táta vyst?ídal syna – hospodá?e, dítě tátu a postupně místo zdravých silných sedlák? ko?írovali naše povozy děti a starci. Náš oddíl  na po?átku války s bohatými zásobami slamník?, dek a lo?ního prádla, potravin a nádobí vyjel k frontě.  V době p?íprav p?echodu p?es ?eku Drinu, tvo?ící hranici mezi Bosnou a Srbskem, jsme dle rozkazu stavěli feldšpitál ze strom? a větví, ovšem jen proti slunci, ale nikoli proti dešti. Tenkrát nepršelo, a ?ádný na to nep?išel, ?e by mohlo.  První ranění byli srbští vojáci. Také jsme měli polní mši s kázáním, na ni? muselo všechno kolem lágrující a na útok se p?ipravující vojsko. Feldkurát Gabriel si to pak od pán? d?stojník? „vypil“, morálku mu?stva nijak nepozvedl. Kázal toti?, ?e se nalézáme ve velikém nebezpe?í, ka?dou chvíli m??e zaznít povel: Zachraň se, kdo m??eš, nep?ítel je tu!  

     Jako ?eta? jsem ?asto některý ?as i denně jezdil ke korpskomandu k „abfertigungu“ pro rozkazy, s hlášením, pro polní poštu atd. do vzdálenosti 15-20 km podle toho, kde jsme lágrovali. Jezdil jsem vozem podobným bry?ce bez pér, místo sedadla jsem měl jen otep sena.  K tomu zni?ené cesty, tak jsem v?dy p?ijel pozdě ve?er celý rozmlácen a rozt?esen. Jednou ve?er p?ijedu, a hned Macák na mě: „Po?kej, zugsfíro, ty budeš zav?enej, ukrad´ jsi oficír?m uherský salám!“ Myslel jsem, to bude nějaká legrace. Ale všichni mi vá?ně potvrdili, ?e v noci někdo ukradl d?stojník?m salám, podobný salámu mému, a ten byl ú?edně zabaven.  Druhý den jsem ho však dostal zpět, jen dvě kole?ka od?íznutá. Profesor Pelná?, náš léka?, si toti? všiml, ?e konec mého salámu je p?íliš suchý a starý. Odkrojili dvě kole?ka a zkoumali, zda za dvanáct hodin konec takto okorá. To se nestalo, a tak se p?esvěd?ili, ?e není jejich, nebo? z něho jedli ve?er p?edtím, ne? jim byl ukraden.

     Po krásných teplých dnech nastal v ?íjnu 1914 déš? a my neměli nic nad sebou.  Po prvním dešti stekl z našich plachet škrob a byly jak ?ešeta. Na poli u Suljin-Háruň se nacházela hlavní armádní zásobárna. Po navezení mouky za?ali peka?i v pojízdných pekárnách péci komisárek, ale déš? většinu pytl? mouky brzo úplně poni?il. Srbi naplnili lodní mlýny kamením a pustili je po rozvodněné Drině. Mlýny všechny našimi pionéry postavené pontonové a bárkové mosty pobo?ily a vše uplavalo. Pionér?m nez?stalo nic ne? prázdné podvozky. Nato Srbi zaúto?ili a v těch zmatcích na ústupu se mnoho lidí utopilo v ?ece.

     Ve Zvorníku jsme denně ošet?ovali několik stovek nově p?ivá?ených raněných. Nemocnici jsme z?ídili v kasárnách, ranění le?eli na podlaze ve všech barácích i kolem barák? venku. Kucha?i ve dne v noci va?ili, p?i tom si sami museli zabíjeti ?ivé voly, ostatní roznášeli jídlo, tě?ce raněné jsme snášeli z voz? atd. Já měl navíc za úkol shánět chleba od místních peka??. Pracovali jsme týden ve dne v noci. P?icházely rozkazy posílat naše lidi do fronty sbírat raněné. Trény s raněnými stály pak ve velikém lijáku na dvo?e, lehce raněné jsme vynášeli z baráku na déš? a tě?ce raněné se sna?ili umístit vevnit?. Jakmile se nám poda?ilo vše uspo?ádat, p?išel rozkaz k ústupu do Tuzly a poté do Sapny.

     Poté na po?átku listopadu rakouská armáda zaúto?ila, p?ekro?ila Drinu a my jsme se po mnoha peripetiích se zapadlými vozy usadili v Kamenici v soudní budově. V celém měste?ku ve všech domech i skladištích samí ranění, asi p?ldruhého tisíce.  Mimo toho asi 600 zajatých Srb?, které jsme té? krmili a hlídali. Ranění byli do našeho p?íchodu úplně bez pomoci, rány si balili do list? ze soudních knih a protokol?, inkoust se jim vpil do ran, nedalo se to ni?ím o?istit. Z toho byly ?etné otravy krve, mnoho p?ípad? tetanu. Z po?átku tam byl jeden léka? (byl brzy odvelen jinam), s tím jsem chodil po domech a odebírali jsme nemocným mo? do prázdných dělových mosazných patron od šrapnel?. Zásoby jsme brzo vy?erpali, a tak se dělaly nájezdy do opuštěných vesnic a rekvíroval se dobytek, krávy i prasata, aby bylo co va?it. Pán?m d?stojník?m jsme naopak zrekvírovali bednu od ?erveného k?í?e s potravinami pro raněné, kterou ukrývali ve skladišti.

     20. listopadu jsem dostal rozkaz jet do 17 km vzdáleného Valjeva,  po vy?ízení zále?itostí na korpskomandu ?. 15 jsem měl nakoupit zásoby a p?ivézt poštu. Ty scény po cestě byly strašné, uvázlá auta, mrtvoly lidí v blátě le?ící, mezi nimi i jedna ?ena, mrtvoly mladých vodi?? osl? a koní, desítky zví?at. Jelo se p?es všechno, koni p?es krk jedním kolem, ?ádný to neporu?il odklidit. V?bec trény a jejich d?stojníci, ti prohrávali válku svou nedbalostí a hloupostí.  Srbové na ústupu za sebou ni?ili telegrafní ty?e a dráty se válely po silnici. Takový etapový trén (měl a? 150 voz?, vp?edu dva d?stojníky a ?eta?e a kaprála na koních) vjel do drát?, koně se do nich zapletli, celý trén z?stal stát. ?idi? vozu slezl, koně vypletl, p?ejel, ale drát z?stal na silnici. Nezapletl-li se druhý, jistě to byl bu? t?etí ?i ?tvrtý pár koní; a pak se procedura opakovala. Tak to šlo dob?e celý měsíc a „osvícené“ d?stojníky od trénu ani nenapadlo, ?e by ten drát prostě mohli dát z cesty odstranit.

     Do Valjeva jsme se na p?íkaz korpskomanda p?estěhovali na Mikuláše a doufali jsme, ?e po opravě úzkokolejky do Mladenovace a dráhy do Bělehradu budeme moci posílat raněné do Rakouska, a do Srbska budou p?icházet zásoby a munice. Kdy? jsem dle rozkazu dovedl feláka Glovackiho ke korpskomandu, aby nás ohlásil, k našemu p?ekvapení se ji? šikovalo na ulici témě? p?ipraveno k odchodu. Stála tam kavalerie co ochrana, dále všechny kancelá?e v bednách a na koních, a všechen personál, kterého bylo hojně, generálové, štábní oficí?i atd. Dráty od telefon? ust?íhané, u? jsem za?al vě?it, ?e zase pobě?íme. Ale náš abteilung byl ur?en z?stat u raněných, ve městě jsme za?ili dělost?eleckou bitvu a upadli do srbského zajetí. P?edtím jsme se po útěku ma?arských saniterák? museli ujmout špitálu v budově místního gymnasia, 30 našich lidí na 3 000 raněných v nemocnici, v domech, školách a hotelích.

     Ranění nebyli dlouho p?evazováni, v obvazech plno vší, někte?í měli u? otravu. Dr. Milota a dr. Schwarz pracovali od ?asného rána dlouho do noci pouze na amputacích.  Kadeta Mandu jsme p?ivezli nemocného, měl skvrnitý tyfus. První z našeho oddílu také zem?el, šli jsme mu na poh?eb všichni, ve dvojstupu se šavlemi.  Na hrob jsme mu dali k?í?, byl pochován v rakvi a sám. Ve sklepě gymnasia stále p?ibývalo mrtvol. Nakládali jsme je na v?z vojenské lékárny a p?evá?eli na h?bitov, kde byly ukládány do šachet po 25. Naše poh?bívání vypadalo však nejslušněji, h??e byli poh?bíváni z jiných nemocnic, vezeni na malých srbských mizerných vozech, po cestě spadla hlava nebo noha a brousila se o kolo. Od rána do ve?era se jezdilo a dlouho jsme nesta?ili mrtvé odvá?et, zvláště kdy? naplno vypukly epidemie.

     15. ledna 1915 jsem cítil, ?e mnou lomcuje zimnice, mě?ím si teplotu a mám 39.2 hore?ky. Mnozí z našich u? le?eli nemocní, do té doby zem?eli t?i, tak jsem si ?ekl, snad také p?jdeš do neznáma. Chtěl jsem, aby po mně zbyla fotografie, dal jsem se tedy vyfotografovat. Zaplatil jsem p?edem, ?e si pro obrázky pošlu. Napsal jsem adresy dom? bratrovi a sestrám a po?ádal jsem kamarády, aby mně vyzvedli fota a poslali je na p?íslušné adresy. Pak jsem ulehl. Tu noc jsem měl jistě p?es 40 stupň? hore?ky, ve všech kostech bolest, jako bych v nich měl ?havé olovo, a pak jsem nic o sobě nevěděl. Proti hore?ce mi dávali ledové obklady, blouznil jsem, slyšel ot?esy země, chvějící se pod tíhou na frontu ta?ených dalekonosných srbských děl. Po dvou týdnech jsem se za?al uzdravovat, zatímco jiní kolem mě m?eli. Mezi nimi m?j dobrý kamarád Josef Falout.

     Pak p?icházely dopisy na vojáky, kte?í však u? zem?eli. P?íbuzní doma nemohli o svém blízkém nic zvědět, psali adresu na nás všechny zajatce: Vále?ní zajatci ve Valjevu. Prosili nás, abychom jim napsali pravdu, aby alespoň věděli jistě, kde zem?el. Posílal jsem pak mnoho lístk? na všechny strany se všemi daty zanesenými v úmrtní knize. P?íbuzní zprávám nechtěli vě?it a znovu mi psali o další podrobnosti.

     V zá?í 1915 jsem za?al pracovat v šesté reservní nemocnici, srbský pan doktor v hodnosti majora si dal zap?áhnout ko?ár a osobně si mě vy?ádal na zajateckém komandu. Na chvíli jsem byl zase ?lověkem. Spal jsem na vlastní posteli, ?istě ustlané, v pěkném pokojíku, dostal ?isté vy?ehlené prádlo a bílý pláš?, vykoupal jsem se v lázni, a dostával jsem denně ¼ litru dobrého ?erveného vína. Mimo to jsem si zvykl píti slivovici, ?ekli mi, ?e mi to pom??e od pr?jmu, kterým jsem trpěl po celou válku. Měl jsem dozor nad 20 rakouskými ošet?ovateli raněných, nemocní a ranění byli Srbové, poskytována byla dobrá strava a velice dobré ošet?ení léka?ské.

      

     Anabáze z Valjeva do Valony

     Po útoku Bulharska na Srbsko nastala zlá doba pro naše „hostitele“ a pro nás hrozná cesta Srbskem a poté Albánií. My z nemocnic jsme vyrazili 19. ?íjna. P?es ?a?ak, Trstenik a Kruševac do Prištiny se ještě dob?e šlo v útvarech, měli jsme trochu peněz a ob?as jsme i něco jídla fasovali. V pozdějším ?ase hladem a nemocí vy?erpán ?asto jsem z?stal sám, a? druhý ?i t?etí den se s našimi zase shledal. Všechny cesty byly do nedohledna zaplaveny zajatci, kterých se po?ítalo 65 000, dále šlo 60 000 srbských rekrut? a několik tisíc ?ák? d?stojnické školy srbské. Na ústupu jsme viděli st?ílet srbské dělost?electvo, zatím, co jedna baterie st?ílela, druhá nás p?edjela, zaujala nové posice a pak druhá zas ustupovala na nové místo odporu. Pozoroval jsem srbské dělost?elce, byli úplně klidni p?i tom, ?ádný strach neb panika. Výborná organisace.

     P?es Kosovo pole a Mitrovici jsme se dostali do Bicany a stezkou pro osly stoupali do hor. Vysoko v horách foukal silný vítr, poletovaly vlo?ky sněhu a nikde nebylo místa rovného, kde bychom se mohli p?i spaní polo?it bez obavy, ?e se někam nez?ítíme do propasti. Šlo se nám h?? a h?? do vysokých kopc? a zase hluboko do propastí, denně jsme se brodili p?es potoky, někdy ani oheň jsme neměli, a kdy? ano, va?ili jsme si jen ?aj z ostru?in. Za?alo silně mrznout a lidé padali, aby u? nikdy nepovstali.

     Po p?íchodu do Malé Debry jsem prodal Faloutovy hodinky, ale za papírové peníze mi nikdo nechtěl jídlo prodat. V měste?ku Struga na b?ehu Ohridského jezera se mi poda?ilo vyměnit s mladou dívkou poslední kousek mýdla za veliký krajíc chleba. Za celou válku jsem takový nikde v Srbsku neviděl! Pravý ?itný chleba, veliký krajíc z velikého selského bochníku, jako by ho ukrojila naše ?eská „pajmáma“. Zašel jsem k jezeru za boudu a tam jsem celý krajíc snědl. P?ed tím jsem byl blízek zoufalství, ten krajíc mi ?íkal: doufej, dějí se i nemo?nosti, nezahyneš! Te? s lepší náladou a novou nadějí do budoucnosti jsem vykro?il do města. A tam se mi poda?ilo za papírový desetidinár nakoupit ?ty?i veliké nasolené ryby!

     Na h?ebenech hor bylo u? 75 cm sněhu a dále hustě sně?ilo. S povolením srbského podporu?íka a zákazem rozdělávat oheň  jsme z?stali dvě noci v jakémsi chlévě. Ve dne, kdy? jsem musel ven, byl jsem úplně oslepen od sněhu. T?etí den jsme mohli jíti dál, já se s bolavýma o?ima díval na nohy ?lověku, který šel p?ede mnou, abych viděl, kam mám šlápnout. Hned po ránu jsme se museli brodit vodou. Ihned nám to na nohách mrzlo. Kouskem zašpi?atělého d?eva jsem si vyš?uchoval z rozpadlých bot sníh, který se mi tam nacpal a utvrdl tak, ?e jsem nemohl jíti. Cestou jsme viděli zmrzlé a polozmrzlé le?et na zemi. P?es nebezpe?ná místa mě p?eváděl Rubáš, abych se nez?ítil do propasti. Všechno mi na zemi splývalo, neviděl jsem, kde mám stoupnout. Sestoupili jsme do údolí, poprvé za celou cestu do teplého kraje blízko mo?e u měste?ka Elbasánu. Prodali jsme poslední kusy šatstva za kousky zahradního turka, nava?ili guláš z koňské zdechliny. V noci však zase p?išel mráz. Po dalších peripetiích jsme se 6. prosince 1915 ocitli na lukách p?ed Tiranou, 8. prosince p?ed branami Dra?e.

     Tam jsem se po dvou měsících opět „uviděl“, kdy? jsem se u pot??ku myl. Jak jsem se nad vodu nahnul, viděl jsem ve vodě jako v zrcadle chlapa, a? jsem se ulekl. Oto?ím se, kdo za mnou stojí, byl jsem tam sám. Podívám se znovu, ale poznat jsem se nemohl. To tedy jsem byl já! Vzpomínal jsem, jak jsem litoval v duchu ty druhé, a odhadoval, jak asi daleko se ještě povle?ou, ne? padnou! Sám jsem se nikde neviděl, zrcátko jsem neměl, a te? jsem se náhodou spat?il, jak ještě daleko ubo?eji vypadám ne? ostatní!  Celých sedm neděl jsem se neholil, byl jsem zarostlý, hubený, na hlavě směšnou trosku ?epice – zkrátka dlouho jsem se prohlí?el, ne? jsem uvě?il, ?e jsem to skute?ně já!

     Vzhledem k ost?elování Dra?e rakouským lo?stvem byla naše karavana p?esměrována do Porty Valony (dnešní Vlore) a poslední z mnoha ?ek, kterou jsme na této cestě p?echázeli, byla Vojusa. Na pokyn italského ser?anta „avanti“, který ?ídil nalodění na prám a všiml si mého tou?ebného pohledu, jsem se dostal mimo po?adí 15. prosince s cizí ?etou na druhou stranu ?eky. Obstoupil nás oddíl bersagliér?, bodáky nasazené, široké klobouky s pe?ím, ouzké kalhoty, peleriny na ramenou, a u? nás vedli ve ?ty?stupu.

     Zcela jistě jsem si tím zachránil ?ivot. Ti, kte?í toho dne nebyli p?evezeni, hrozně zkusili. Po strašlivé pr?tr?i mra?en stoupla voda v ?ece o několik metr?, prám se utrhl a odplaval a ti za ?ekou, bylo jich několik tisíc, z?stali deset dní bez pomoci a bez jídla.

      

     „Pole ztracené“

     Po dvou dnech jsme se nalodili na italskou dopravní lo? Gordoba a vypluli z valoňského p?ístavu kolem Apeninského poloostrova na Asinaru. Ostrov měl jen malý p?ístav, kde se p?ed válkou nacházela malá karanténní stanice pro cestující z Asie a z Afriky. Vozili nás na bárkách, se?adili a pochodem vchod do lázní a desinfekce.  Oble?ení do vydesinfikovaných oděv? s vyfasovanou dekou jsme pochodovali asi p?l hodiny cesty od p?ístavu. Tam jsme byli rozděleni po pěti a ka?dá pětice dostala dohromady jeden stan. Ihned jsme je stavěli do ?ad na trávníku. Vál studený vítr od mo?e, celou noc jsme se klepali zimou.

     Po nějaké době jsme dostali nové mundúry a vystavěli v rovinaté ?ásti „Oslího ostrova“ nové tábory. Náš se jmenoval „Campo perdu“, ?esky „Pole ztracené“, a p?esná adresa pak zněla „Campo perdu, II. reparto, III. gruppo, Isola Asinara“.  V tomto tábo?e jsme snad na tom byli ještě nejlépe ze všech. To proto, ?e naše lo? po dva týdny pro nás t?ikrát denně va?ila, i víno jsme dostávali a tak jsme se zase trochu zrestaurovali. Našich mrtvých na choleru zem?elých bylo sice několik stovek, ale v jiných táborech se jednalo o tisíce zajatc?.  Byli to zejména ti, kte?í nejd?íve ?ekali na obnovení p?evozu p?es Vojusu a jedli všechno mo?né, ?áby, ještěrky, trávu i mrtvé kamarády. Doplazili se do Valony a divoce se vrhali na suchary, které jim Italové rozdávali. Na lo? se dostali ve zbědovaném stavu, jejich lodě neměly za?ízení na transporty ani neva?ily, jednou denně jim rozdali studené konservy a suchary. Proto všichni ji? na lodích po stovkách umírali a my jsme poté na b?ehu ostrova mrtvoly odnášeli a poh?bívali v šachtách.

     Na tuto adresu jsem také jako první obdr?el na svátek svatého Josefa 19. b?ezna 1916 peně?ní dopis od bratra na 49 lir. V tehdy nově z?ízené kantině jsem všem v našem stanu koupil chléb, sýr, salám, rybi?ky a víno a uspo?ádal pro ně hostinu. Po krásném jaru, kdy na Asina?e vykvetly tisíce květ?, p?išlo léto a na ostrově bylo k nesnesení. Veliké vedro, ?ádný stín, vítr s pískem, nedostatek vody, která se musela p?ivá?et ze Sardinie, to vše vedlo k tomu, ?e jsme tou?ebně ?ekali, kdy nás lodi za?nou p?evá?et do Francie.

      

     Ve francouzských táborech

     18. ?ervence jsme s naší nákladní lodí v doprovodu dvou torpédovek p?istáli v Toulonu. Nejprve jsme byli internováni v ji?ní Francii v tábo?e Scarpiagne, poté jsme byli děleni na skupiny a naše skupina o 120 zajatcích byla po r?zných peripetiích p?evezena do Biessardu asi 40 km od Le Havru, kde se nacházel německý zajatecký tábor. Do práce se jezdilo na parní?cích na velké zámo?ské lodě. Pracovalo se nep?etr?itě ve dne i v noci na osmihodinové směny, vylo?ovalo se uhlí, brikety, koks, papír, d?íví, obilí bu? na vagony, nebo na velké vle?né ?luny. Dělal jsem velitele pracovní ?ety a tlumo?níka a nau?il jsem se jezdit s lodním je?ábem. Jeden feldvébl Němec p?išel k mé partě a poslouchal moje lidi, jak ?esky a chorvatsky mluví mezi sebou p?i práci. On nerozuměl, tak se mě ptal: „Ti lidé mluví rakousky, ?e?“  Divil se tomu, kdy? slyšel, ?e rakouská ?e? neexistuje a kolika ?e?mi se v Rakousku vlastně mluví. Náš „spojenec“ toho nevěděl.

     Skoro denně jsme viděli p?ijí?dět velké námo?ní lodi s anglickými vojáky, jezdily a? do Rouenu, ?eka byla hluboká.  Jak uviděli německé zajatce,  pok?ikovali na ně  „nieder mit Kaiser!“ Němci zase na ně, Angli?ani se nahrnuli na palubě na stranu k nám, a? se lo? hodně naklonila. Angli?tí vojáci byli v?dy v novém mund?ru jak ze škatulky. Francouzi měli starý spravovaný mund?r. Na frontě a za frontou jsem později pozoroval, ?e Angli?ané jsou moc pyšní, nafoukaní, s nikým se nekamarádili.

     V polovině listopadu jsme byli nákladním zape?etěným vlakem p?evezeni k Pa?í?i a vypuštěni na nádra?í Susy-Bonneuil, odkud jsme šli pěšky k ?ece Marně, kde se stavěl vojenský p?ístav a na něj navazující ?eleznice. Tamější zajatecký tábor byl obsazen pouze Slovany, byli tam zejména Chorvati. Zde jsem pro?il románek v dopisech se Švýcarkou sle?nou Mínou, který se p?erušil v polovině ledna, kdy jsme byli náhle skupina 18 šikovatel? a ?eta?? odvezeni nejprve do Etampes asi 100 km ji?ně od Pa?í?e a poté do Orleansu. Poslední dopisy od Míny jsem obdr?el právě sem, pak u? jsem nic o ní nezvěděl, ani po válce, kdy? jsem psal jí i její matce do Švýcar. Posledním táborem, kde jsme my rakouští zajatci byli internováni spole?ně s Němci z ?íše a Bulhary, byl Carpentras asi 26 km severně od Avignonu.

     V našem baráku bylo asi 60 ?ech?, smýšlením rozdělených do t?í skupin. Já jsem pat?il do skupiny „revolu?ní“, která chtěla rozbití Rakouska-Uherska a pora?ení Německa. Druhá skupina si to p?ála také, ale ze strachu p?ed „Rakušáky“ ml?eli, jen mezi ?ty?ma o?ima nám dávali za pravdu, ale nahlas své mínění se báli pronášet. A? na ?eta?e Karla S., v civilu strá?níka z Plzně, ten chtěl ?eskou autonomii v rámci Rakouska. Pak tu byla skupina t?etí, ta chtěla jen vítězství Německa a Rakouska, z nich si po?ínal a? zu?ivě František P. Měli jsme mezi sebou neustálé slovní p?tky, p?i nich? jsme dostávali najevo, ?e a? bude konec války, ?e se dom? nebudeme smět vrátit, jinak ?e budeme viset.

     4. ?íjna jsme si p?e?etli v novinách „?eskoslovenská samostatnos?“, ?e u? se o to jedná, ?e nám bude povolena naše ?sl. armáda. A tak se nás ten den p?ihlásilo 10,  jako „na po?est“ svátku císa?e Fr. Josefa, do legií. P?ihlášky jsme psali ?esky a francouzsky a p?edali je do kancelá?e. Zajetí, stále mezi dráty a mezi stejnými obli?eji, a pak ty vě?né hádky p?sobily na nás neblaze. Rozhodli jsme se, ?e se p?ihlásíme dobrovolně na práci, na kácení lesa. Se dvěma Němci nás bylo celkem 22.  Ostatní Němci a také Ma?a?i nás prohlašovali za zrádce, ?e jdeme pomáhat Francouz?m, a? nemusíme. My si z toho ale jen tropili smích, měli jsme se dob?e, v lese jsme si va?ili, práce nebyla namáhavá, ?ádný nás nehonil. Denně jsme šli dvakráte p?es město, leccos zajímavého a nového viděli, bylo to trochu jako na svobodě, t?eba s námi chodila strá?. Byli to starší vojáci, celý den hledali v lese laný?e, ani jsme toho nepozorovali, ?e nás hlídají.

      

     Vzh?ru do legií!

     Po Vánocích jsme byli všichni ?eši pozváni do kancelá?e, kde nás o?ekávali dva naši legioná?i. Bratr poru?ík Martínek k nám měl ?e?, ale ?ekl bych, ?e mohla míti lepší ú?inek, kdyby byla pronesena jinak, volena jiná slova, ne? ta, která v mnohých budila hr?zu, t?eba: „naše práce bude krvavá“. Tak dva z u? p?ihlášených ubyli, pod záminkou, ?e po?adují, aby jim byla zachována hodnost. Kde?to my ostatní jsme tam všichni vstoupili jako prostí vojáci. Docílili toho později a setkali jsme se s nimi a? na frontě. Druhý den jsme byli p?estěhováni do baráku po Srbech a v našem baráku se potom mnozí ?eši smutně projevili, kdy? proti nám sch?zovali a mluvili proti celé akci zahrani?ní. Avšak také jeden Němec, ?eta? p?vodem od Mostu, do této doby v?dy mě zdravil „servus Janda“, te? mě zdravil „nazdar Janda“ a p?itom se na mě usmíval. Ten prohlásil, ?e nás zcela chápe a ?e je zcela v po?ádku a naší povinností chtíti svou samostatnos?, ?e nás to jen ctí.

     P?i lou?ení s táborem nám byla ze všeho nejmilejší ?e? mladého bulharského kadeta na rozlou?enou. Mluvil velice pěkně, ?istě a pomalu, ?e jsme mu všichni dob?e rozuměli. ?eši, co s námi nešli, plakali a slibovali, ?e p?ijdou, abychom se ale postarali o to, aby byli dáni do jiného tábora bez Němc?. Druhého dne ráno jsme odjí?děli p?es Avignon do Marseilles.  Tam jsme celých 6 neděl ?ekali na další bratry.

     Poté jsme p?es Toulouse, Bordeaux a Angoulême odjeli do Cognacu. Doprovázeli nás francouzští ser?anti, měli jen pistole, omlouvali se nám, ?e nás nevedou co zajatce, ale ?e nás doprovázejí jen jako pr?vodci. Všichni jsme měli na ?epicích bílo?ervené pásky a u? bez potupných ?ísel a písmen. V Cognacu na nádra?í nás o?ekávala ?eská vojenská hudba, zahrála nám obě naše hymny a vedla do města. Někte?í se v kasárnách dali do tance, kdy? se dostavil generál Janin s kapitánem Šnejdárkem. Rozdělili nás po rotách, dostal jsem se s Rosypalem k 6. rotě 21. pluku. Naše ?eta byla většinou z bývalých srbských zajatc?, několik „Rus?“ a „Amerikán?“. Všichni ale ?eši, a tak jsme si také ?íkali, abychom se rozeznali. Byli jsme ubytováni v prvním pat?e skladiště upraveného k bydlení. Druhý den jsme dostali vojenský oblek, pušku atd. a ve?er u? jsme mohli jíti volně do města na vycházku. Tím u? opravdu kon?ilo naše dlouhé zajetí a my se cítili velice š?astni a svobodni. P?i zapisování šikovatel Chrástek chtěl mě dát zase k saniterák?m, a ?e budu desátníkem. Já jsem však nechtěl ani slyšet, chtěl jsem k st?elc?m a bojovat proti nep?íteli.

     Nastal d?kladný výcvik a postupně se nás nashromá?dilo v Cognacu tolik, ?e jsme se tam nemohli vejít.  Za?al se stavět 22. pluk, a ten byl ur?en do Jarnacu. Jedna ?eta z ka?dé roty měla tvo?it základ roty pluku ?. 22. Všichni jsme chtěli ale z?stat u 21. pluku. Proto se losovalo. Na naši ?etu padl los.

     Po ukon?ení výcviku p?išel rozkaz poslat několik set našich lidí na frontu k Soissons. Neměli býti zatím pou?íváni k útok?m, ale byli po deseti umístěni mezi francouzské vojáky, dr?eli hlídky a pozorovali, jak si francouzští vojáci po?ínají. Po obdr?ení povolení se zapojili do výpad? a vedli si velmi úspěšně. Sotva odešli do zázemí, Němci za?ali ofenzívu a vytvo?ili pr?lom francouzské fronty mezi Soissons a Remeší a? k ?ece Marně k Château-Thierry. Byl to poslední německý úspěch, který stál na obou stranách mnoho krve, Němci ale byli vr?eni zpět a od té doby byli stále v defenzívě.

     My se zatím lou?ili s Cognacem a Jarnacem, jeli vlaky p?es Tours do Darney u Epinalu. Byl jsem spole?ně s p?ítelem Záho?íkem p?eveden od šesté roty st?elc? „na týden ?i dva“ opět k saniterák?m. Kdy? se francouzský léka?, jemu? jsme byli p?iděleni, dověděl, ?e jsem byl ?eta?em u sanity v Rakousku, nechtěl k mému návratu svolit, ?íkal, ?e jsem na správném místě. Nedalo se nic dělat, ?asem jsem se s tím smí?il, zvláště ?e tam z?stal i Záho?ík.

     Na konci ?ervna 1918 p?išlo slavnostní p?edání praporu našeho pluku. Bylo to něco krásného. Zú?astnil se ho francouzský president Poincaré, náš ministr dr. Beneš, mnoho francouzských a spojeneckých vysokých d?stojník?, i srbský tam byl. Bylo p?ítomno také několik starých francouzských vyslou?ilc? z války roku 1870. Pěvecký sbor za dirigování bratra Rytí?e zpíval sborové písně, všichni, oba pluky, jsme zpívali: „Bývali ?echové“ a „Kdo? jsú bo?í bojovníci“. Proběhlo mohutné defilé. Zašli jsme za návrší, se?adili jsme se ve dva mohutné proudy po rotách. Pak jsme vyrazili. Stále se objevovaly nové a nové ?ady. P?ed francouzským presidentem a celou jeho vznešenou spole?ností byla louka, rovina, šli jsme jako ocelové hradby. Dostali jsme pochvalu, všechno velice dob?e dopadlo. Potom byla prohlídka našich ubikací. Měli jsme je okrášlené. Popsané nápisy, ?esky i francouzsky, La Victoire ou la Mort! Vítězství nebo smrt!

      

     V bojích na západní frontě

     Na frontu v Alsasku-Lotrinsku jsme pochodovali pěšky asi 6 neděl, zpo?átku ve dne, později v noci, v?dy 9-10 hodin, a to nejprve do Rouges Mont poblí?e Altkirchu. Odtud jsme zamě?ovacím dalekohledem z dělost?elecké pozorovatelny měli mo?nost pozorovat  Mylh?zy a Basilej. V Mylh?zách state?ně dýmaly komíny, jistě tam Němci vyráběli munici ve dne v noci.

     Francouzská tě?ká artilerie, motorizovaná a na šestikolových autech velice pohyblivá, st?ílela a? 18 km daleko st?elami několik metrák? vá?ícími. Obsluha děl jezdila a bydlela asi v deseti obrovských autech, podobných stěhovacím voz?m. Vozili s sebou dílnu, je?áby, munici, ?ekali, a? se setmí, uschováni pod stromy, aby je aeroplány nevyslídily. V noci p?ejeli na p?edem ur?ená vybetonovaná stanoviště, děla p?ipravili k palbě, rozst?íleli, co chtěli dle programu rozst?ílet, a ráno, kdy? je německé aeroplány hledaly, u? byli dávno na jiném místě. Sešli jsme se s nimi později u Vouziers.

     Do první linie jsme táhli v noci, a sice více napravo ke švýcarské hranici. Po p?íchodu do vesnice na naše stanoviště nás Němci za?ali ost?elovat z děl. Dělové koule létaly se silným hvízdotem p?es naši stodolu, dopadaly ale dále za vesnici. Neměli jsme ?ádných ztrát. Po?ítali jsme s tím, ?e naše no?ní pochody byly vyzrazeny. Z Belfortu jsme poté celá divize, 21. a 22. pluk ?sl. a 119. pluk francouzský, postupovali za st?elby našich protiletadlových děl do Champigny a poté se p?esunuli vlakem do Epernay. Postupně jsme procházeli místy, kde se ji? ?ty?i roky bojovalo. Vše bylo granáty p?eoráno a zpustošeno a? hr?za, tam musely padnout statisíce lidí. Ze starých les? ?ouhalo jako by strniště ze silných strom?, a zbytky strom? byly celé rozštípané nastojato od granát?. Lesy byly vyrabované, Němci v nich zakládali parní pily, ?ezali na místě trámy a prkna, a co nespot?ebovali v zákopech, vozili dom?. ?asto jsme ?etli na sloupu, tady stávala obec ta a ta, marně jsem se namáhal najít stopu alespoň po jediném domě.

     Němci ustupovali, byli jsme ve druhé linii na frontě mezi Soissons a Remeší, denně jsme je pronásledovali 10 a? 20 km. Viděli jsme ú?asná německá opevnění, zákopy, a mnoho drátěných p?eká?ek, a? 16 m širokých ve t?ech ?adách za sebou. K?ly byly ?elezné a po zemi bylo rozházeno plno pichlák? ze ?eleza tak dělaných, ?e v?dycky jeden ostrý hrot byl vzh?ru, a? se to p?evalilo, jak chtělo. P?eká?ky byly v místech, co jsme táhli, málo poškozené, jen tanky nám projely cestu, Němci bez obrany je rychle opouštěli, kdy? jim hrozil obchvat na k?ídlech. Dělost?electva tam byla ohromná spousta a stále p?es nás st?íleli. Vpravo i vlevo zároveň s námi postupovaly a do veliké dálky bylo viděti upoutané francouzské balony. Zatímco sta děl nep?etr?itě st?ílelo, jiných sta děl postupovalo. Pak zase postupovali ti, co p?estali st?ílet vzadu, a st?íleli ti, co je p?edjeli. Jinde fronta stála, a tak nás t?i pluky nalo?ili na velká transportní auta krytá jako stěhovací a p?evezli nás v noci p?es Remeš do Mourmelonu.

     Postupovali jsme dále k Terronu a Vouziers. Ve dne lesem, jinak v noci. Oheň šlehající z jícn? děl p?iosvětloval nám cestu. V první linii jsme se s Francouzi nesetkali, jen ?ídce a daleko od sebe z?stal kulomet, a kdy? na něj naši p?išli, kulomet?ík ukázal rukou: „Boches la-bas!“ a hodil kulomet na rameno a zmizel. My ale to štěstí neměli, na okraji lesa kopali vojáci zákopy. Měli jsme je za Francouze, hlásili se heslem tiše: „?ekoslovak“. Němci hned do nás kulometem a v tom chaosu nám sebrali 11 lidí do zajetí. K tomu jsme měli ztráty, mrtvé a raněné. Ustoupili jsme asi 100 metr?, tam ne? mírně nakloněná rovina, bez zákop?, bez travi?ky. Ka?dý si pod sebou vyhrabal peká? jako zajíc a tam jsme le?eli celý den, nad námi německé aeroplány, ?ídily na nás palbu z děl. Naštěstí Němci špatně st?íleli, jinak by nás tam mohli rozsekat na kaši. Ale stejně jsme měli velké ztráty. Někde tam jsem také ztratil své poznámky.

     P?ed rozedněním jsme zahájili útok. Dělost?electvo bylo obeznámeno, kdy to za?ne, a tu ?ekali u nabitých děl, po zahájení útoku a kdy? jsme neo?ekávaně za?ali útok, potom teprve nám dělali tzv. bará?. Kolem oblasti, kterou jsme chtěli obsadit, dopadalo tisíce granát?, a tou hradbou st?el nemohl nikdo p?ijít Němc?m na pomoc. Dob?e se nám to poda?ilo, obsadili jsme celou tu ?ást lesa, co jsme chtěli a vyst?elili signál: cíl dosa?en! Uko?istili jsme několik děl, kulomet?, minomet? a celé skladiště min. Zajali asi 100 Němc? a další pobili.

     Te? jsme zna?ně zlepšili pozice. Les byl z větší ?ásti hustý, tam se nedalo projít, a šla lesem jedna blátivá cesta, bylo tam poškozeno vodovodní potrubí. Po dobu, co jsme měli trochu ?as, jsme si prosekávali novou cestu, tu dosavadní Němci moc ?asto bombardovali. ?asu se nám nedostávalo, měli jsme mnoho raněných. P?evaziště jsme si z?ídili ve staré pískovně, jáma byla asi 40 krok? dlouhá a 20 široká. Po ošet?ení se tě?ce ranění nosili do Vouziers, tam dělali i menší nutné operace a pak je sanitními auty odvá?eli do zázemí, do nemocnic. Bylo to asi 5 km nosit, někdy nám z města p?išli na pomoc francouzští nosi?i. U jámy-p?evaziště jsme měli zapíchnutý velký ?ervený k?í? – prapor. Ale Němci nic na to nedbali a st?íleli na nás, éra ?ídila palbu, granáty padaly kolem jámy, hlína se na nás sypala, ale do nás se netrefili, a? později v noci. Tak jsme raději prapor ?erveného k?í?e odstranili. P?iběhl jeden bratr Amerikán k nám do jámy, udělal poplach: Němci jdou! Nechal jsem obvazování, sko?il po pušce a nábojích, lehl si na kraj jámy a koukám po Němcích. Bylo jich opravdu hodně, asi 50, ale všiml jsem si, ?e kolem nich jsou naši brat?i s bodáky na puškách. Vynadal jsem tomu poplašenci a šel po své práci.

     Po boji jsem se šel také podívat na zajaté Němce.  Byli to chlapi jako hory, Bavoráci. Stáli vy?azeni ve dvojstupu, kolem nich naše strá?e. Na samém kraji stál v první ?adě chlap-obr, celý po?obaný od neštovic, hr?za z něj šla. Tu p?išel ke mně jeden bratr, abych mu dal cigaretový papírek, který jsem měl schovaný v pouzd?e pod devítirannou pistolí. Otev?u pouzdro, vytáhnu pistol, a tu jsem si všiml, ?e ten po?obaný strachem vyvaluje o?i a svému sousedovi v ?adě ?íká: Schau! (podívej). Vytáhl jsem druhou rukou cigaretové papírky, dal jsem z toho kamarádovi a zas papírky i pistol do pouzdra zpátky a podíval se na Němce. Němec si oddychnul, byl celý zpocený za tu chvilku, utíral si šátkem obli?ej, smál se na mě a ?ekl mi: Es ist warm. Myslel jsem si: však já vím, pro? ti bylo horko.

     Později p?i tábo?ení v lese jsem na svém místě našel krabi?ku a v ní skleněné trubi?ky s ?irou tekutinou, v nich zasazený doutnák s há?kem a rozbuškou a na krabi?ce návod, co se s tím má dělat. P?i opuštění místa natrvalo má se to rozvěsit za há?ky na stromy, zapálit a rychle odejít.  Byl to yperit, kterým Němci zamo?ovali terén. Jediná kapka, kdy? p?išla na holé tělo, vyleptala díru do hloubky a udělal se velký v?ed. Po zapálení kapalina vybouchla, rozst?íkla se po k?oví, a pokud tudy někdo procházel, dostala se snadno na obli?ej nebo na ruce. V létě se vypa?ovala a po vdechnutí z toho mohla být opět smrt.

     8. listopadu k nám ji? do zázemí p?ijel dr. Beneš, měl k nám ?e? o vále?né situaci a p?evratu doma s tím, ?e ka?dou chvíli lze ?ekat německou kapitulaci. A opravdu u? druhý den Němci ?ádali o p?ímě?í. To u? jsme měli na voze rozhlasový p?ijíma? bateriový na sluchátka a jeden náš in?enýr to poslouchal, stenografoval a pak zprávy v?dy napsal na papír a vyvěsil. Po skon?ení boj? nás dopravili do lázeňského měste?ka Vittel, náš 2. prapor 22. pluku byl v měste?ku Attigny. Za týden nás tam objevila jedna ?ena z Darney, udělala poplach a město ?ádalo, aby tam ?echoslováci byli p?elo?eni. A tak brzo rance na zjednané vozy a putovali jsme pěšky 20 km do Darney. To bylo vítání a radosti na obou stranách. A nedo?kavosti, a? pojedeme dom? a kdy. Deváté vánoce na vojně jsem pro?il u? na cestě dom? v italské Padově a 4. ledna 1919 nás na Hlavním nádra?í v Praze uvítal V. Klofá?.  Táhli jsme st?edem města ve ?ty?stupech, rota za rotou, velký jásot a vítání. Potom jsme byli ubytováni v ?ernínských kasárnách na Hrad?anech, měl jsem také dvakrát slu?bu na Hradě, dostal jsem po devíti letech na vojně kone?ně dovolenou. 10. května 1919 jsem byl demobilizován.

      

      

      

     © PhDr. Jaroslava Hlavá?ková, CSc.,

     Srbská fronta v období 1914 -1915 Valjevo ve vále?ných letech

     K získání údaj? o situaci na srbské frontě v období 1914 -1915 a o situaci ve Valjevu a okolí se poda?ilo prostudovat dvě nové publikace srbských autor?.

     Známý srbský historik K. Miloševi? v rozsáhlé knize o osudech rodné země v období 1. světové války uvádí, ?e Srbsko ztratilo 1 244 000 obyvatel (842 000 civilist? a 402 000 voják?),...

     p?i?em? ve svých p?edvále?ných hranicích mělo dle jeho údaj? pouhých 2,9 milion? obyvatel, ztratilo by tedy 43 % svého obyvatelstva.

     Z této knihy vypisuji zajímavé údaje vztahující se p?ímo ?i nep?ímo k pobytu J. Jandy na srbské frontě.

     Rakousko-uherskou armádu z 25% tvo?ili Rakušáci (t.j. rakouští Němci), z 23% Ma?a?i, z 13% ?eši, z 9% Chorvaté, Srbové a balkánští muslimové, z 8% Poláci a Ukrajinci, ze 7% Rumuni a ze 4% Slováci (tj. ?ech? a Slovák? bylo 17%, jejich podíl na po?tu obyvatel monarchie ?inil 16, 5%). D?stojnický sbor byl ze 75% tvo?en rakouskými Němci .

     Po vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem 28. ?ervence 1914 se ujal vrchního velení srbské armády korunní princ-regent Alexandr Karadjordjevi? (1888-1934). Tého? dne se na stranu Srbska p?idala ?erná Hora; 6. srpna 1914 se oficiálním prohlášením svého krále Nikoly I. Petrovi?e (1841-1921) stala spojencem Srbska. Po vyhlášení mobilizace a války se srbská vláda p?emístila z Bělehradu (nacházel se témě? na hranici s Rakousko-Uherskem) do Niše (proto i dědova vále?ná zajatecká pošta byla směrována p?es Niš. Zde sídlila i cenzura a st?edisko komunikace s Mezinárodním ?erveným k?í?em). Generální štáb, p?etransformovaný ve vrchní velení, sídlil v Kragujevaci. Ná?elníkem štábu vrchního velení do doby návratu vojvody Radomira Putnika (1847-1917) z lé?ení v Rakousku byl generál S. Stěpanovi? (1856- 1929). Po Putnikově návratu do země z benevolence rakouského velení se jeho zástupcem stal generál ?. Miši? (1855-1921).

     P?esun rakousko-uherských vojsk (16 pěších a 1 jezdecká divize a 8 brigád a 40 letadel) na srbskou frontu byl ukon?en 12. srpna 1914, jejím velitelem byl jmenován generál O. Potiorek (1853-1935). Tého? dne 5. rakousko-uherská armáda v po?tu 80 000 voják? pod velením generála L. rytí?e von Frank (1848-1935) p?ekonala Drinu u Loznice a Lešnice a zahájila postup směrem k městu Valjevu vzdálenému zhruba 100 km. Cílem bylo dobýt v den císa?ových narozenin 18. srpna linii Valjevo-U?ice, postupovat na Niš a k bulharským hranicím. Této ofenzívy se jako kaprál 8. sboru 5. rakousko-uherské armády zú?astnil i E. E. Kisch (jeho zápisky jsou v knize citovány) .

     Na valjevskou frontu byla rozmístěna srbská 3. armáda v ?ele s generálem P. Juriši?em-Šturmem (1848-1921) a dále drinská divize na linii Badovinci-Loznica-Zvornik-Obrenovac-Ljubovica. Štáb armády sídlil ve Valjevu ?. 9 v budově obvodního a městského soudu, regent Alexandr bydlel v domě obchodníka I. Todorovi?e na Karadjorjevi?ově ulici. Srbsku se poda?ilo zmobilizovat témě? 400 000 voják?, chyběl však dostatek vojenského materiálu .

     Ve dnech 16. - 20. srpna 1914 probíhala cerská bitva (dle poho?í Cer, té? uváděna jako bitva na Jadaru, tj. na soutoku ?ek Driny a Jadaru). Skon?ila rakouským neúspěchem a ústupem na levý b?eh Driny. Vy?ádala si p?es 23 000 mrtvých a raněných na rakouské straně v?etně ?eských p?íslušník? 28. pěšího pluku a 16 000 mrtvých a raněných na straně srbské.

     Rakousko-uherská vojska zahájila nový útok 6. zá?í 1914 na linii Srem na ?ece Sávě-území Ma?va-b?eh ?eky Driny a ve směru na Valjevo, p?es které bylo mo?no od jihu pokra?ovat na Bělehrad a obklí?it ho. 15. zá?í 1914 se 6. rakousko-uherské armádě poda?ilo donutit 3. srbskou armádu rozmístěnou na pravém b?ehu Driny na linii Lešnica-Ljubovija k ústupu. P?ekro?ila Drinu a postupně ovládla horské h?ebeny Gu?evo, Boranja, Jagodnja a Sokolská planina; otev?ela se jí cesta k Valjevu.

     25. zá?í vydal velitel 3. srbské armády rozkaz udr?et se za ka?dou cenu na stávajících pozicích a znemo?nit nep?íteli další postup. Po dvaceti dnech boj? se fronta zastavila na linii Ljubovija-Sokolská planina-Jagodnja-Boranja-Gu?evo-dolní tok Driny a? po soutok se Sávou-Zasavica-No?aj-Pri?inovi?. Ani jedna z bojujících stran nebyla schopna podniknout razantní ofenzívu.

     Na konci ?íjna se rakousko-uherskému kombinovanému sboru poda?ilo prorazit srbskou obranu 2. armády v oblasti Ma?vy, obejít poho?í Cer a p?es Koceljevo a Banjani postupovat ji?ním směrem na Valjevo a obsadit ho.

     Pro srbské ozbrojené síly nastala první kritická situace. Na zasedání vlády a vrchního velení 8. listopadu vojvoda Putnik navrhl pokusit se o uzav?ení separátního míru s Rakouskem-Uherskem. P?edseda vlády N. Paši? (1845-1926) pohrozil demisí a po?adavku obnovit boje bylo vyhověno sta?ením se od ?eky Driny a soust?eděním se na vytvo?ení obranyschopné linie na ?ece Koluba?e ze severu a na ?ece Ljig z jihu. Byla zahájena p?íprava k tzv. kolubarské bitvě.

     Na linii nové fronty Obrenovac-Ub-Valjevo se mezi 14.-17. listopadem stáhly 1., 2. a 3. srbská armáda o celkovém po?tu p?es 250 000 voják?. Do 2. 12. se dle hodnocení srbské strany odehrávala defenzivní fáze kolubarské bitvy – stahování armád k ?ece. Generál Potiorek zahájil 16. listopadu 1914 nástup rakousko-uherských vojsk na Kolubaru: 5. armáda obsadila linii Obrenovac-Lajkovac, 6. armáda obsadila b?eh Kolubary a? do soutoku s Ljigem a Ribnicou, 15. a 16. sbor 6. armády se vydal na Valjevo. Spojencem srbských vojsk a brzdou nástupu nep?ítele se stalo náhlé oteplení, které proměnilo bojiště ve velké ba?iny. P?esto 18. listopadu dobyla rakouská vojska Lazarevac.

     Král Petar I. (1844-1921) navštívil místa vále?ných operací a posílil morálku srbských vojsk apely na jejich hrdinství, p?íklad pro potomky a p?ipomenutím zásluh z balkánských válek. 1. prosince došlo k prvnímu p?eběhnutí ?eských voják? k Srb?m (2 podd?stojníci 42. honvédské divize), kte?í informovali srbské velení o zhoršující se bojeschopnosti rakousko-uherských vojsk.

     Nový velitel 1. srbské armády generál ?. Miši? zahájil ofenzívu 2. prosince, a?koli tentý? den rakousko-uherská vojska dobyla Bělehrad. K 5. prosinci 1914 bylo ovládnuto poho?í Suvobor a zabráněno postupu rakousko-uherských vojsk z jihovýchodu do údolí ?eky Kolubary a k Valjevu. Generál Miši? byl 4. prosince povýšen na vojvodu. Dunajská divize 1. srbské armády obešla 6. 12. poho?í Maljen a p?ešla komunikaci spojující U?ici s Valjevem na postupu k Valjevu z jihozápadní strany. Moravská a Drinská divize 1. srbské armády postupovala k Valjevu z jihovýchodní strany od Ljigu v sou?innosti se 3. armádou. 3. armáda jen do 7. prosince p?i postupu k Valjevu zajala p?es 6 500 rakousko-uherských d?stojník?, podd?stojník? a vojín?.

     Generál Potiorek vydal 7. 12. rozkaz, aby 6. armáda zahájila ofenzívu a udr?ela linii fronty poho?í Povlen-Valjevo-?eka Kolubara-Bělehrad a aby 13., 15. a 16. armádní sbory udr?ely své pozice. Vojvoda Putnik p?ikázal 1. srbské armádě vytla?it nep?ítele na linii Kolubara-Valjevo, 3. armádě spole?ně s Drinskou divizí udr?et trojúhelník město Ljig, soutok Kolubary s ?ekou Ljig a Valjevo, 2. armádě z?stat v záloze a být p?ipravena k útoku na Kolubaru. U?ická divize měla za úkol vytla?it nep?ítele z prostoru Ra?an-Kosjeri?. 8. prosince 1914 ráno zahájila 1. srbská armáda postup k Valjevu, na linii Valjevo - Divci zlomila odpor a tého? dne ve?er vstoupila do města. 9. prosince bylo obsazeno celé město. K 9. prosinci 1914 utrpěla rakousko-uherská vojska porá?ku na linii ?eky Driny na západě a? po poho?í Kosmaj. Srbská ofenzíva skon?ila 15. prosince 1914 osvobozením Bělehradu, vítězná Kolubarská bitva návratem srbských vojsk na hranice Dunaje, Sávy a Driny .

     V kapitole knihy cele věnované dějinám Valjeva a okolí vztahující se k období první světové války popisuje Z. Rankovi? nezměrné utrpení civilních obyvatel města i p?íslušník? srbské armády a zajatc? následkem vypuknutí infek?ních nemocí. V celém Srbsku zahynulo na epidemie 100 000 civilist?, 30-35 000 voják? a 30 000 vále?ných zajatc?.

     Z. Rankovi? rozsáhle cituje z ?lánku srbského noviná?e V. M. Jovanovi?e opublikovaného 9. prosince 1914 v listu „Politika“ popisujícího hr?zy ve městě, zejména hromady nepoh?bených mrtvých v budově gymnázia, v budově městské nemocnice a v kasárnách 15. a 17. pluku. Tehdejší zpravodaj „Politiky“ obviňuje „špinavé a zavšivené Rakušáky“, ?e zanesli do města tyfus a choleru a p?i ústupu zanechali ve Valjevu témě? t?i a p?l tisíce svých nemocných a raněných . Následně autor uvádí celá jména léka?? místního p?vodu, léka?? nep?átelských armád i neutrálních stát? (nap?. zdravotnické mise USA) zem?elých ve Valjevu na epidemie v období leden – únor 1915 . 5. dubna 1915 zem?ela na tyfus p?ímo ve Valjevu významná srbská malí?ka Nadě?da Petrovi? (1873-1915), která zde slou?ila jako dobrovolná zdravotní sestra. Vojenské hroby ve Valjevu se staly největšími vále?nými h?bitovy na území Srbska.

     Kniha Z. Rankovi?e obsahuje i dobové snímky ulic a budov města v?etně gymnázia, kasáren, pivovaru a jeskyně, kde byl J. Janda na výletě.

     4. zá?í 1915 se Bulharsko za p?íslib obrovských územních zisk? p?ipojilo k Úst?edním mocnostem. 6. zá?í 1915 vrhlo na Srbsko 4 divize, Rakousko-Uhersko a Německo po šesti divizích. Ofenzívu ve směru od Sremu a severovýchodní Bosny vedla 3. rakousko-uherská armáda, z ji?ního Banátu 11. německá armáda a ze západního Bulharska vyrazila 1. a 2. armáda, vše o síle 800 000 voják? pod vrchním velením německého polního maršála A. von Mackensena (1849-1945). Srbsko na 1 150 km fronty disponovalo ji? jen 300 000 vojáky, rozdělenými do operativních skupin. Kone?ný útok proti Srbsku byl zahájen 5. ?íjna 1915, ji? 10. ?íjna byl po krvavých bojích a bombardování jednotkami Mackensena dobyt Bělehrad. Za další dva týdny po obsazení linie ?ajetina-poho?í Rudnik-poho?í Suvobor-Topola-Arandelovac-Palanka-Petrovac na Moravě vojsky Úst?edních mocností bylo o výsledku operace rozhodnuto.

     Ústup srbských vojsk do Albánie a ?erné Hory a utrpení civilního obyvatelstva za okupace je nazýváno „Srbskou Golgotou“. Z vále?ného i morálního hlediska se jednalo o slo?ité rozhodnutí, motivované ?ádostí o poskytnutí pomoci ze strany Dohody a obnovením bojeschopnosti srbské armády. Valjevo bylo Srby opuštěno 22. ?íjna a rakousko-uherská vojska je okupovala o t?i dny později. Okupa?ní správa za?ala tvrdě stíhat místní obyvatelstvo. K osvobození došlo a? 31. ?íjna 1918.

     Srbská vláda opustila Srbsko 24. listopadu, do Skadaru p?ijela 28. listopadu 2015. Vrchní velení ozbrojených sil odešlo 26. listopadu, do Skadaru p?ibylo 6. prosince 1915. Anabáze témě? 115 000 voják? a d?stojník? probíhala do 21. ledna 1916, od ?íjna 1915 do ledna 1916 ?inily ztráty v boji a na ústupu 70 000 voják?.

     V lednu 1916 vláda a vrchní velení (zejména princ-regent Alexandr) obvinily z chyb generální štáb, který byl v?etně ná?elníka R. Putnika odvolán. Novým ná?elníkem byl jmenován bývalý velitel 1. armády generál P. Bojovi? (1858-1945), 20. ?ervna 1918 jej vyst?ídal vojvoda ?. Miši?.

     Slovník, vysvětlivky, komentá?e

     abfertigung něm. zde: p?evzetí rozkaz? a pošty, odevzdání hlášení na velitelství voj. sboru

     ablézung něm. vyst?ídání ve slu?bě

     akcesist (akcezist) ?ekatel ú?ednického místa, kancelá?ský podú?edník, zapisovatel

     Albrechtské (Štefánikovy) kasárny kasárna arcivévody Albrechta v Praze na Smíchově, dnes Justi?ní palác

     alejkum salem („mír i Tobě“) odpově? na pozdrav „salem alejkum“

     Amerikáni zde: ?echoameri?ané bojující v legiích, té? jednotky americké armády ú?astnící se boj? 1. světové války v Evropě

     anilinová barva tehdy jedovatá, vyrobená na bázi aminobenzenu, benzenaminu ?i fenylaminu

     aparát zde: za?ízení pro dezinfekci osob a šatstva

     apparatsmann zde: pomocník p?ipravující raněného k operaci

     Arnauti hist. turecké ozna?ení Albánc? a obyvatel p?ilehlých horských oblastí, p?v. zejména voják? slou?ících v turecké armádě

     Arumuni (moderní ozna?ení národa) p?íslušníci románského národa ?ijící rozptýleně v oblasti ji?ního Balkánu, zejména v severním a st?edním ?ecku, Makedonii, jihozápadním Bulharsku, ji?ní a st?ední Albánii. Vlachs (st?edověký termín), v ?ecku jsou ozna?ováni jako Vlahoi, v Albánii jako Vllehe. V Albánii je jejich po?et dnes odhadován na 200 000. Hovo?í arumunštinou, latinským jazykem blízkým rumunštině, jazyk má mnoho dialekt?. V sou?asné době p?es snahu o?ivit jazyk probíhá asimilace s většinovým obyvatelstvem balkánských stát?. Věnovali se zejména pastevectví, stavěli svá obydlí z proutí.

     arsenál zbrojnice

     Asinara ostr?vek ve St?edozemním mo?i rozkládající se severozápadně od Sardinie, rozloha 51, 9 km2 stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie. Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. . Od r. 1885 v majetku italského státu, slou?il jako karanténní stanice, vězení, místo internace zajatc? v 1. světové válce, místo internace etiopské nobility v době italské okupace Etiopie.  Vězení uzav?eno v r. 1997. V sou?asnosti není osídlen, spole?ně s p?ilehlými vodami vyhlášen národním parkem. 

     Autrichiens fr. Rakušáci

     batalion pluk

     bergsalié?i oddíly italské armády vytvo?ené v 1. pol. 19. století, vysoce mobilní jednotky lehkých st?elc?. Sou?ástí uniformy byl klobouk se širokou obrubou zdobený ?ernými kohoutími péry. V 1. sv. válce jich bojovalo asi 210 000.

     bitva na ?ece Kolubara 3.-14.12.1914; vítězství Srbska nad rakousko-uherskou armádou bez ohledu na její po?etní p?evahu. 1. srbská armáda obsadila 9. 12. Valjevo. Srbové zajali 76 000 nep?átelských voják?. Srbský velitel ?. Miši? byl povýšen na vojvodu, O. Potiorek byl odvolán a nahrazen arcivévodou Ev?enem jako nejvyšším velitelem balkánské armádní skupiny. Dalších 10 měsíc? Rakousko proti Srb?m nevystoupilo. Síly byly p?esunuty na italskou frontu. Ztráty Srbska spolu s epidemií tyfu v zimě 1914-1915 srbskou armádu oslabily a v roce 1915 z?stala v defenzívě spoléhajíc na pomoc spojenc?, která však nep?išla.

     boerský búrský, p?ipomínající klobouky Búr? z období anglo-búrské války na p?elomu 19. a 20. stol.

     cimprlich něm. choulostivý, rozmazlený, ned?tklivý

     cugsfíra něm. Zugsf?hrer, ?eta?

     ?i?a srbo-chorv. sta?ík, strýc

     ?aur nevě?ící, zejména k?es?an (ozna?ovaný takto vyznava?i islámu)

     desentér desertér

     Deutschmeist?i zde: 4. dělost?elecký pluk (zal. na konci 17. st.) rakousko-uherské armády

     dienstreglamá něm., fr. slu?ební ?ád

     Etappentrainzug něm. zde: vojenský konvoj p?epravující mu?stvo a vojenský materiál

     fasunk, fasuňk náklad na voze, p?íděl potravin

     feldkurát vojenský kněz

     feldruf něm. heslo (hist.: polní p?íhlas)

     feldšpitál něm. polní nemocnice

     feldvébl, felák něm. (Feldwebel) šikovatel

     febris recurrens návratná hore?ka, st?ídání hore?natých stav? s 1–2 dny normální teploty (typicky p?i malárii, b?išním tyfu)

     flota námo?nictvo

     Foch, Ferdinand (1851-1929), francouzský maršál, hrdina 1. světové války, v b?eznu 1918 jmenován vrchním velitelem Spojeneckých sil. Pod jeho velením byl zastaven postup německých jednotek v druhé bitvě na Marně v ?ervenci 1918 a zahájen protiútok. V listopadu 1918 p?ijal německou kapitulaci v ?elezni?ním vagónu v Compiègne. Hrál d?le?itou roli na Pa?í?ské mírové konferenci.

     fortšristmesif zkomol. dle p?edpisu

     fráter zde: kněz s ni?ším svěcením

     gruppo it. zde: oddělení

     halt! něm. povel zastavit, stát!

     Hindenburg, Paul von (1847 - 1934), německý polní maršál, významná osobnost 1. světové války, prezident Německa v letech 1925 -1934. V pamětech J. Jandy jeden z voják? p?ipomíná vítězství Hindenburga nad Ruskem v bitvách u Tannenbergu a u Mazurských jezer v roce 1914 a krutost v??i nep?átelským voják?m.

     Hroby v dáli vále?ná iniciativa setníka Lenze, stavba pomník? (kenotaf?) na frontách zahynulým voják?m v místě jejich p?vodu. Vytratilo se z obecného povědomí.

     infanterie dělost?electvo

     Janin, Pierre-Thiébaut-Charles-Maurice (1862-1946), od dubna 1916 francouzský generál a vojenský velitel. Vedoucí francouzské vojenské mise na Sibi?i v době ruské ob?anské války. Nositel ?ádu bílého lva (1923).

     jednoro?ák jednoro?ní dobrovolník

     ka?amak kaše, p?ipravovaná zejm. z kuku?i?né mouky

     kamot rak. zde: se?azený, nastoupený, upravený

     kantina zde: prodejna pro zajatce

     kaprál it. (Korporal) ni?ší vojenská hodnost, desátník

     kavalerie jezdectvo

     kellner něm. ?íšník

     komisárek vojenský chléb kyselé chuti

     komita p?íslušník srbských partyzánských jednotek („komite“, major Vojislav Tankosi?) p?vodně bojujících v Makedonii proti osmanským jednotkám

     konduktér pr?vod?í

     korpskomando, korpskomanda něm. velení vojenského sboru

     Kronprinz něm. zde míněn korunní princ Bed?ich Vilém (1882 – 1951), syn německého císa?e Viléma II.

     ku?a srb. d?m

     kuláš zast. guláš

     Kunte, Ladislav (1874-1945), děde?k?v bratranec L. Kunte byl významným ?initelem protirakouského i protifašistického odboje. Spoluzakladatel Volné myšlenky, redaktor ?asu a Národního osvobození. Za okupace spolupracoval pod pseudonymem ?eněk Věrný s ilegálním ?asopisem V boj. Od r. 1940 vězněn, zejména v Ebrachu. Zem?el ve Straubingu p?i pochodu smrti v roce 1945. Publikoval p?edevším na téma úlohy nábo?enství v moderní spole?nosti, jeho práce se vyzna?ují vyt?íbeným a i dnes ?tivým stylem. Nap?. viz na internetu dostupné vzpomínky na Jana Herbena.

     lágrovat něm.tábo?it

     lajtnant něm. (Leutnant) poru?ík

     landšturmák něm. ( Landsturm) ?len domobraneckého vojska

     landwehrák, landvérák něm. (Landwehr) ?len zeměbraneckého vojska

     Lejhanec, Václav, rakousko-uherský diplomat, v období 1. světové války konzul v Dra?i (Durres). Dra? tehdy byla tehdy sídelním městem albánského kní?ete W. Wieda a hlavním městem Albánského kní?ectví. P?ešel do ?eskoslovenské zahrani?ní slu?by, v letech 1919-1921 nap?. p?sobil jako vedoucí ú?adu delegáta ?SR v Ma?arsku. Generálním konzulem v Dra?i byl v té době Alfred Rappaport (1868-1946).

     lettres fr. dopisy

     losung něm. zde: heslo dne

     mantl něm. vojenský pláš?

     marodní kniha něm. kniha nemocných

     marodvisita něm.návštěva nemocného u léka?e

     maršbatalion prapor s pozdějším datem mobiliza?ní a pochodové pohotovosti, slo?ený většinou ze zálo?ník?, ur?ený k doplnění ztrát, p?ipravující se k p?esunu na frontu (pochodový prapor)

     maršrúta něm. pově?ení k pracovní cestě

     mantúra vojenský oblek

     merhaba arab., tur. uvítání, pozdrav („vítej!“)

     Miši?, ?ivojin (1855-1921) srbský polní maršál (vojvoda) a nejúspěšnější srbský vojenský velitel v období 1876-1918. Velel 1. srbské armádě v bitvě na ?ece Kolubá?e (1914), ú?astnil se velkého ústupu p?es hory do Albánie v zimě 1915-1916, porazil a donutil k ústupu bulharskou armádu v bitvě u Gorniceva v roce 1916 a p?i pr?lomu soluňské fronty v zá?í 1918 byl ná?elníkem nejvyššího velení. Poté ná?elník generálního štábu armády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?.

     náredník (srbský felák) ni?ší srbský d?stojník

     obrlajtnant něm. nadporu?ík

     oficírsmená? něm., fr. d?stojnická kuchyně

     ohne Schritt něm. postup vp?ed nikoli pochodovým krokem (nebezpe?í rozkolísání vratkého mostu, „break step“)

     para, krejcar drobné mince srbské/rakouské

     pasírka něm. povolenka

     Paši?, Nikola (1845 -1926), významný srbský politický ?initel a diplomat, pětinásobný p?edseda vlády srbského království, první (celkem t?ikrát) p?edseda vlády Království Srb?, Chorvat? a Slovinc?. V pamětech vzpomínán pro sv?j mohutný krásný plnovous.

     pelerína it. pláštěnka, volný pláš? bez zapínání

     Petar I., Karadjordjevic (1844 – 1921), 1903 – 1918 poslední srbský král, první vládce Království Srb?, Chorvat? a Slovinc? (1918 – 1921)

     Pferdespital něm. koňská ošet?ovna

     piklhaubna něm. pruská vojenská helma s kovovým hrotem na vrcholu

     piksla něm. zde: kryt poloosy kola vozu

     pionérsébl něm. vojenská šavle, sou?ást výzbroje

     pioný?i, pioné?i něm. zde: ?enisté

     posichrovat něm. pojistit, zajistit

     Potiorek, Oskar (1853-1933) rakousko-uherský vojenský ?initel. 1911-1914 guvernér v Bosně a Hercegovině, svědek atentátu na následníka tr?nu Františka Ferdinanda d´Este 28.6.1914. 1914 vrchní velitel rakousko-uherské armády v srbské kampani, pora?en v bitvě u Ceru a na ?ece Kolubá?e, 1.1.1915 zbaven vrchního velení

     profesor P. známý pra?ský léka?, profesor, dle svědectví pamětí na frontě lé?il zp?sobem nevybo?ujícím z praktik vojenského „lé?itelství“ bě?ného v rakousko-uherské armádě

     Putnik, Radomir (1847-1917) srbský polní maršál, ná?elník generálního štábu srbské armády v období balkánských válek a 1. světové války. Ú?astník všech válek, vedených Srbskem v letech 1876-1917. V ?íjnu 1915 po zahájení ofenzívy spojených rakousko-uherských, německých a bulharských sil o 300 000 mu?? pod velením polního maršála A. von Mackensena rozhodl Putnik 31.10.1915 o ústupu srbských armád. Poslední boje byly vedeny na Kosově poli (19.- 24.11.). 25. listopadu kone?né rozhodnutí o ústupu p?es albánské hory. 155 000 voják? došlo do p?ístav?. V lednu 1916 byl odvolán z postu a zem?el v Nice.

     rakije pálenka

     raport hlášení

     rast něm. odpo?inek

     Rauberinsel něm. loupe?nický ostrov

     règime de faveur fr. zde: zvýšený p?íděl jídla na osobu a den

     Regimentsarzt (Reg. Arzt) něm. plukovní léka?

     rekonvalescent lat. zotavující se pacient

     Reserve Feldmaroden Haus něm. rezervní polní nemocnice

     Ristung něm. výzbroj

     salem alejkum arab.uvítací muslimský pozdrav „salam alejkum“ („mír s vámi / vám“), odpově? „alejkum salam“

     saniterák vojenský ošet?ovatel

     separace oddělení

     studovat zde: zabavit

     Slavonie ní?inné úrodné území rozdělené mezi Chorvatsko a Srbsko, historická země le?ící mezi ?ekami Drávou, Sávou a Dunajem

     Stationskomando něm. posádkové velení

     stra?ár srb. strá?ce

     štram něm. fešně, švihácky, upraveně, dle p?edpisu

     Šnejdárek, Josef (1875-1945) generál ?s. armády, 1899 vstoupil do fr. cizinecké legie, v době formování 21. st?eleckého pluku jmenován pomocníkem velitele pluku

     Šváb, švába srbské pohrdavé ozna?ení voják? nep?átelské rakousko-uherské armády bez ohledu na jejich národnost

     tagskaprál něm.kaprál v denní slu?bě

     tagwach něm.budí?ek

     therový papír (térový) asfaltem napuštěný, pou?ívaný v nedávné době zejména na izolaci st?ech

     trén něm.vojenský zásobovací oddíl, vozatajstvo

     t?etí výzva vojáci povolaní do slu?by ve t?etím kole, většinou zálo?níci věkově starší

     Vergatěrung něm. p?v. Vergatterung, vojenský signál, povel ke shromá?dění vojska na ur?ené místo, poplach, nástup

     Verpflekscetl něm. poukaz na ošet?ení

     Vilém II. (1859-1941), německý císa? a pruský král v letech 1888-1918

     Vopi?ka, Karel (1857-1935), úspěšný ?echoameri?an, podnikatel, ?editel a později spoluvlastník pivovaru Atlas Brewery v Chicagu, ve?ejný ?initel. Dle ?lánku opublikovaného ?echoamerickým listem Denní hlasatel dne 16.8.1913 byl „ Charles“ Vopi?ka tohoto dne navr?en Státním departmentem na funkci budoucího velvyslance USA v Rumunsku, Srbsku a Bulharsku. Po následném jmenování prezidentem W.Wilsonem zastával funkci v letech 1913-1920. ?len ?eskoslovenské národní rady v Pa?í?i. Viz nejnověji knihu Czechs of Chicagoland. Ed. by M.Sternstein. Charleston, SC., Arcadia Publishing, 2008. 127 pp. ISBN 13 9780 7385 5178 4.

     wendlovka, vendlovka (dle konstruktéra Werndla) puška zadovka pou?ívaná v rakousko-uherské armádě

     z?ídla u Padovy Euganee Terme, lázeňská oblast jihozápadně od města Padovy v severní Itálii

     zuávský pluk, zuávové obecně koloniální vojáci muslimského vyznání, jednotky lehkých st?elc? francouzské armády zalo?ené v 1. pol. 19. století v Al?írsku s nápadnou orientální pokrývkou hlavy, v době 1. světové války slou?ili v khaki uniformě a hlavu jim pokrýval ?ervený fez

     zupák voj.slang p?ezdívka podd?stojníka, zejm. šikovatele

     ท รี ท เม้น ท์ ผม หอม pantip แป้ง loreal น้ํา หอม แบรนด์ ไหน ดี รองพื้น รับ ปริญญา 2020 เซ รั่ ม บำรุง ผิว กาย น้ำหอม si ราคา รอง พื้นที่ ช่าง แต่งหน้า ใช้ jo malone 50ml ราคา รองพื้น dior prestige รีวิว วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม ลื่น ผู้ชาย รีวิว ครีม ทา หน้า ผู้ชาย dolce & gabbana น้ำหอม แป้ง ผสม รองพื้น ไม่ อุด ตัน รองพื้น สํา ห รับ คน หน้า มัน pantip รองพื้น lena ราคา น้ำหอม ขวด ม่วง jung saem mool foundation รีวิว รองพื้น หน้า ขาว อาหาร อร่อย มหาชัย ครีม ทา กลางคืน ตัว ไหน ดี หมัก ผม แตก ปลาย รองพื้น กระแต รีวิว น้ำหอม ลัง โคม มิ รา เคิ ล 30 ml ราคา ผลิตภัณฑ์ น้ำหอม น้ำหอม elizabeth arden กลิ่น ไหน หอม รองพื้น เฌอ เบ ญ พัน ทิป chloe โบว์ ขาว รองพื้น เนียน รีวิว tom ford black orchid ราคา อาหาร อร่อย พระราม 3 รองพื้น กัน น้ํา ใน เซ เว่ น cle de peau รองพื้น clinique even better refresh รีวิว อาหาร อร่อย เสา ชิงช้า dermacol ของ แท้ ซื้อ ที่ไหน น้ำหอม cooc perfume รีวิว covermark น้ำหอม เกรด mirror ราคา ส่ง น้ำหอม ผู้ชาย ราคา ถูก pantip รองพื้น ถาวร น้ํา หอม cute press ขวด เล็ก ขาย น้ำหอม victoria secret ceresa น้ํา หอม รองพื้น เอ ส เต้ ผิว ขาว เหลือง น้ำหอม แป้ง etude serum foundation รีวิว รองพื้น nyx คุม มัน 24 ชม อร่อย ซี ฟู้ ด ดูแล ผม เสีย รองพื้น ผิว แห้ง แพ้ ง่าย เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม โด ฟ น้ำหอม twelve plus ยี่ห้อ รองพื้น รองพื้น คิว เพรส ดี ไหม ครีม บํา รุ ง หน้า 2019 รองพื้น cute press เซ เว่ น น้ำหอม ที่ ผู้ชาย ชอบ รองพื้น clinique even better refresh รีวิว น้ำหอม กลิ่น ดอกบัว อาหาร อร่อย ทองหล่อ รองพื้น guerlain รองพื้น เม อ เร ส ก้า ดี ไหม แป้ง laura mercier foundation powder รองพื้น งาน ผิว ติด ทน รองพื้น ดี 2019 หมัก ผม สวย รองพื้น ไม่ อุด ตัน คุม มัน แป้ง ผสม รองพื้น shu uemura รีวิว หัว น้ำหอม คือ รองพื้น เดอะ เฟส ช็อป อาหาร อร่อย แจ้งวัฒนะ sistar รองพื้น แตงโม แป้ง mac nc25 เซ รั่ ม ยก กระชับ น้ำหอม cooc อ่าน ว่า mac nc25 ผิว น้ำหอม ใน รถยนต์ ชุด บํา รุ ง ผิว หน้า รองพื้น nee cara naked รองพื้น รีวิว รองพื้น หน้า ไม่ ดร อป ระหว่าง วัน รองพื้น บางเบา คุม มัน narciso rodriguez for her สีชมพู เข้ม ทา รองพื้น น้ํา หอม คิง ส์ ส เต ล ล่า ราคา ส่ง รองพื้น ของ กระแต shu uemura unlimited foundation รีวิว 764 น้ำหอม burberry blush รองพื้น the face shop ท รี ท เม้น ท์ ผม ดัด ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น เก อ แลง น้ํา หอม เว อ ซา เช่ eros รีวิว รองพื้น chanel les beiges water fresh tint แนะ นํา แป้ง ผสม รองพื้น น้ํา หอม ซี เค วัน รองพื้น merrezca ราคา รองพื้น คิว เพรส ตัว ไหน ดี butterfly thai perfume กลิ่น ไหน หอม รองพื้น เฌอ เบ ญ รีวิว รองพื้น คอส เม่ ดี ไหม รองพื้น lucia ดี ไหม รองพื้น แค ท วอน ดี น้ำหอม zara baby girl รองพื้น ไม่ เป็น คราบ ไม่ ตก ร่อง น้ํา หอม อิ เซ มิยา เกะ รองพื้น dior prestige รีวิว หน้า ไม่ ชุ่มชื่น รองพื้น cute press airy matte แฮ ร์ โค้ ท ใส่ ผม รองพื้น แบบ แท่ง กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น คิว เพรส ใน เซ เว่ น รองพื้น ปกปิด ดี คุม มัน prada candy ราคา น้ำหอม หวาน ๆ แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น 2020 chanel แป้ง ผสม รองพื้น ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น jovina ซื้อ ที่ไหน ขาย หัว น้ํา หอม น้ำหอม si ราคา pony effect แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว treatment ผม ดัด bb หัวเห็ด มาดาม ฟิ น ของ แท้ ราคา creed green irish tweed ราคา รองพื้น mac nc20 รองพื้น etude double lasting serum foundation clinique รองพื้น รองพื้น shiseido synchro skin self รีวิว น้ำหอม ที่ ดารา ใช้ รีวิว รองพื้น งาน ผิว รีวิว รองพื้น kate the base zero pantip น้ํา หอม จู ปา จุ๊บ merrezca แบบ ซอง รีวิว อาหาร อร่อย ที่สุด ใน โลก รองพื้น shu ราคา น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ กลิ่น ไหน หอม อาหาร ขึ้น ชื่อ เยาวราช รองพื้น ชา แน ล 2019 รองพื้น เจ้า นาง รองพื้น sulwhasoo รองพื้น nee cara รีวิว รองพื้น lunasol 2019 gooddaylady แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น pantip hourglass รองพื้น three รองพื้น คลิป ทำ ผม รองพื้น บางเบา ปกปิด แป้ง mac nc30 รีวิว น้ำหอม c แป้ง mac studio fix มี กี่ เบอร์ ส เปร ย์ ฉีด ผ้า หอม aster ร้าน ขาย น้ำหอม แท้ รอง พื้นที่ ดี ครีม บำรุง สำหรับ ผิว แพ้ ง่าย รองพื้น เดอะ เฟส ช็อป โลชั่น สํา ห รับ หน้า หนาว ขวด น้ำหอม 30 ml น้ํา หอม ดิ ออ ร์ กลิ่น ไหน หอม มั ส ก์ น้ำหอม น้ำหอม g for women น้ำหอม สิ เซ รั่ ม ลด ริ้ว รอย ผู้ชาย jung saem mool star cealer foundation รีวิว น้ำหอม ดา วิด อ ฟ น้ำหอม ผู้ชาย chanel ขวด น้ำหอม ขายส่ง jo malone กลิ่น ไหน ขาย ดี ที่สุด น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ ผู้หญิง luminous silk foundation รีวิว ครีม ลด ริ้ว รอย อายุ 40 ใน เซ เว่ น รองพื้น เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย ที่ ดี ที่สุด รองพื้น covermark รีวิว รองพื้น สํา ห รับ ผิว มัน ท รี ท เม้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี lena รองพื้น น้ำหอม estee lauder กลิ่น ไหน หอม น้ํา หอม ยิ ป แซง ล่าสุด รองพื้น ชา ลี น pantip elizabeth arden เคาน์เตอร์ jo malone กลิ่น ไหน หอม สุด น้ำหอม burberry blush แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น pantip รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน cherben รองพื้น ดูแล ผิว แบบ เกาหลี น้ํา หอม cute press เซ เว่ น รองพื้น ของ ล อ รี อั ล น้ำหอม cc oo ราคา สูตร หมัก ผม ฟู mac studio fix powder plus foundation รีวิว ขายส่ง ขวด น้ำหอม สำ เพ็ง ราคา ถูก น้ำหอม กลิ่น ไหน ดี น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล พ ริ๊ น เซ ส น้ำหอม ปรับอากาศ รถยนต์ anna sui น้ำหอม น้ำหอม armaf ทำ ผม ผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ บํา รุ ง ผิว tom ford black orchid ราคา อาหาร อร่อย ทองหล่อ ชอง ปอง scandal เอ วอน น้ํา หอม ขวด น้ำหอม ขายส่ง น้ำหอม ขวด สี ดำ รองพื้น บ็อบ บี้ บ ราว น์ รีวิว รองพื้น ลู เซี ย พัน ทิป rooftop อาหาร อร่อย น้ำหอม paco rabanne creed silver mountain water ซื้อ ที่ไหน มิ รา เคิ ล ลัง โคม รองพื้น laura mercier 2019 รีวิว แป้ง mac studio fix nc35 น้ำหอม เก อ แลง รองพื้น ก ลบรอย สิว ราคา chanel bleu น้ำหอม ชาย ยอด นิยม เซ รั่ ม บำรุง ผม ชาย เซ รั่ ม ผิว รองพื้น happy น้ำหอม joy น้ำหอม dance รองพื้น สำหรับ เด็ก nars natural radiant longwear foundation รีวิว pantip ครีม ทา หน้า กระจ่าง ใส merrezca แบบ ซอง รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น ปกปิด ดี อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง miracle lancome ราคา ขนมปัง กรอบ อร่อย น้ำหอม กลิ่น ส้ม น้ำหอม clinique happy pony effect แป้ง ผสม รองพื้น รีวิว ทา รองพื้น narciso rodriguez for her ปลอม น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ชาย น้ํา หอม ท เว ล พลัส สีชมพู รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage รองพื้น so merris say รีวิว รองพื้น etude double lasting serum foundation รองพื้น เซ เว่ น ผิว แทน รองพื้น lucia pantip วิธี ทํา ผม สวย ๆ รองพื้น charlotte tilbury รีวิว รองพื้น nars sheer glow เยาวราช ขนมปัง แป้ง maybelline super stay รีวิว ครีม บํา รุ ง หน้า ผิว แห้ง espoir be glow foundation รีวิว น้ำหอม aqua ครีม ทา ผิว แบบ ซอง รอง พื้นที่ ใช้ ดี ที่สุด รีวิว รองพื้น dior backstage mfk baccarat rouge 540 ซื้อ ที่ไหน น้ํา หอม กุ ช ชี่ ตัว ใหม่ น้ํา หอม ก๊อ ป แบรนด์ ราคา ส่ง รองพื้น ใน ตํา นาน ครีม มาดาม ฟิ น สี ไหน หอม ชวา ร์ ส คอ ฟ ท รี ท เม้น ท์ รองพื้น คิว เพรส ตัว ใหม่ ราคา มาดาม ฟิ น มี ขาย ที่ไหน บ้าง cozme รองพื้น รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ทํา สี เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ดัด รองพื้น ผู้ชาย เซ เว่ น น้ํา หอม ผู้ชาย เหงื่อ เยอะ น้ำหอม มาดาม ฟิ น กลิ่น ไหน หอม สุด รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ ยี่ห้อ ไหน ดี อ อย ใส่ ผม เซ เว่ น charleen รองพื้น รองพื้น estee lauder double wear รีวิว แป้ง loreal รองพื้น แตงโม ใน เซ เว่ น wet n wild photo focus foundation รีวิว รองพื้น ysl all hours ราคา แป้งฝุ่น รองพื้น เซ รั่ ม บำรุง ผม เสีย รีวิว รองพื้น เร ฟ ลอน ครีม บํา รุ ง หน้า ลด สิว น้ำหอม aqva รองพื้น 3ce ผม เสีย ต้อง บํา รุ ง เซ รั่ ม บำรุง ผิว กาย ทำ ผม ง่าย น้ำหอม วิคตอเรีย ซีเคร็ท ราคา น้ำหอม samba น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง เซ รั่ ม บำรุง ผม ไม่มี ซิ ลิ โคน น้ำหอม narciso อ่าน ว่า น้ำหอม good girl ราคา รองพื้น mille แบบ ซอง รองพื้น three ดี ไหม รองพื้น 2020 รีวิว อาหาร เช้า อร่อย srichand รองพื้น น้ำหอม นาง เงือก lancome รองพื้น รีวิว kiss beauty รองพื้น shu uemura foundation รีวิว ขาย หัว น้ํา หอม idofragrance miss dior blooming bouquet 100ml ราคา ครีม บํา รุ ง หน้า สํา ห รับ ผิว แห้ง รองพื้น เม เบ อ ลี น ซอง น้ำหอม เซ็นทรัล น้ำหอม ฟี โร โมน pantip น้ำหอม black opium แป้ง maybelline fit me 220 รีวิว รองพื้น กัน น้ำ กัน เหงื่อ ท รี ท เม้น ท์ ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น ซอง ศรีจันทร์ naked รองพื้น ท รี ท เม้น ท์ แก้ ผม เสีย gucci bamboo ของ แท้ รองพื้น แบบ ซอง ใน เซ เว่ น น้ำหอม มือ สอง แป้ง ผสม รองพื้น คุม มัน 2020 น้ำหอม ดา วิด อ ฟ เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม เสีย น้ำหอม armani code ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แตก ปลาย แป้ง ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 pantip รองพื้น ver 88 แบบ ซอง pantip dermacol รองพื้น clarins everlasting foundation รีวิว รองพื้น mac ดี ไหม cc cream cho รีวิว pantip narciso rodriguez for her สีชมพู เข้ม น้ํา หอม มิดไนท์ แฟนตาซี jung saem mool รองพื้น รีวิว รองพื้น amway ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 60 คี ป เปอร์ บํา รุ ง ผม เซ รั่ ม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผิว แพ้ ง่าย น้ำหอม ที่ ศิลปิน เกาหลี ใช้ ครีม บํา รุ ง ลด ริ้ว รอย รองพื้น zhe รีวิว pantip รองพื้น lena pantip jo malone กลิ่น ไหน ดี pantip ขนมครก เจ้า ดัง แป้ง fit me 128 รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ เจ้า หญิง pantip รีวิว รองพื้น halfmoon ส เปร ย์ ป้องกัน ความ ร้อน ผม บอดี้ มิส คือ บํา รุ ง ผม ใน เซ เว่ น น้ำหอม กลิ่น มิ้ น cozme รองพื้น รองพื้น nyx born to glow รีวิว โลชั่น victoria's secret กลิ่น ไหน หอม สุด รีวิว แป้ง covermark กันแดด ผสม รองพื้น สํา ห รับ คน เป็น สิว น้ำหอม กลิ่น รถ ใหม่ รองพื้น ใน เซ เว่ น 2020 น้ำหอม esxense ผู้ชาย ครีม บํา รุ ง หน้า 2019 รองพื้น โอ เรียน ทอ ล แป้ง ผสม รองพื้น ปกปิด ดี น้ำหอม ขวด สีชมพู น้ำหอม tester รองพื้น โซล วา ซู ดูแล ผิว หน้า ผู้ชาย pantip รองพื้น กัน น้ํา เซ เว่ น รองพื้น ราคา ไม่ เกิน 200 รองพื้น benefit hello happy รีวิว แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี 2019 แป้ง น้ำ รองพื้น happy ราคา ครีม บํา รุ ง หน้า ราคา ไม่ แพง รองพื้น ปิด หลุม สิว น้ำหอม สำหรับ ผู้หญิง บำรุง ผม หลัง ยืด รองพื้น ชา ลี น พัน ทิป ครีม บำรุง ผิว มัน ขาด น้ำ etude รองพื้น dorall collection ของ แท้ น้ำหอม ซี เค narciso rodriguez เคาน์เตอร์ รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว น้ำหอม ck be 200ml แต่งหน้า ปิด รอย ดํา รองพื้น kanebo แป้ง maybelline fit me pantip dior skin glow รีวิว อร่อย พระราม 3 covermark essence foundation รีวิว น้ำหอม armani สี แดง อร่อย ราชพฤกษ์ mith น้ํา หอม pantip yves saint laurent น้ำหอม ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย น้ํา หอม มิ นิ โซ กลิ่น ไหน หอม ครีม บํา รุ ง หน้า รีวิว รองพื้น น้ํา รองพื้น kanebo อาหาร เด็ด เยาวราช น้ำหอม ว นิ ลา gucci rush ราคา เคา เตอร์ น้ำหอม estee lauder รองพื้น ไม่ อุด ตัน ไม่ เป็น สิว ท รี ท เม้น ยี่ห้อ ไหน ดี innisfree foundation รีวิว ทํา ผม ใส่ มงกุฎ dior backstage ราคา รองพื้น ipsa รองพื้น รับ ปริญญา 2020 ขวด น้ำหอม 30 ml ท รี ท เม้น ท์ ผม ทำ สี แป้ง ผสม รองพื้น ysl เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า ฮา ดะ ลา โบะ เพ อ ร์ เฟ ค 3in1 kanebo รองพื้น john varvatos น้ํา หอม รองพื้น หัวเห็ด รีวิว น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล สีชมพู แป้ง zhe ของ ปลอม รองพื้น หน้า เนียน เซ เว่ น รองพื้น ลู เซี ย pantip cherben รองพื้น chanel les beiges eau de teint รีวิว รองพื้น etude double lasting serum foundation รีวิว รองพื้น ลัง โคม ราคา รองพื้น revlon ราคา watson รองพื้น คุม มัน 2019 ถูก และ ดี รองพื้น lucia พัน ทิป รองพื้น ล อ รี อั ล ฝา แดง ตัว ใหม่ oriental princess ส เปร ย์ น้ำหอม ฉีด ผ้า รีวิว รองพื้น nian อร่อย ลาดกระบัง ครีม บํา รุ ง สํา ห รับ ผิว แห้ง รองพื้น คั ฟ เวอร์ มาร์ค ราคา armani luminous silk foundation รีวิว แป้ง zhe ของ ปลอม น้ำหอม ceresa tom ford fabulous ราคา ครีม บำรุง ผิว หน้า สำหรับ ผู้ สูงอายุ รองพื้น mac studio fix รีวิว รองพื้น เจ้า หญิง ศรีจันทร์ espoir be glow foundation รีวิว แป้ง mac nc30 รีวิว giorgio armani si ราคา โลชั่น ดอกไม้ มาดาม ฟิ น ราคา เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ออ เร น ทอ ล ชา แน ล นัมเบอร์ 5 ครีม บำรุง กลางวัน เซ รั่ ม ลด ความ มัน รองพื้น charlotte tilbury น้ํา หอม มิ รา เคิ ล ลัง โคม etude double lasting serum foundation รีวิว เซ รั่ ม เติม น้ำ ให้ ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี รีวิว รองพื้น ลัง โคม studio fix powder plus foundation รีวิว แป้ง amy rose ซื้อ ที่ไหน รองพื้น chanel ราคา montblanc น้ำหอม รองพื้น แบบ น้ำ น้ำหอม zara ผู้ชาย กลิ่น ไหน หอม รีวิว รองพื้น clarins everlasting mac lightful c naturally flawless foundation รีวิว อาหาร ทะเล อร่อย รองพื้น เบบี้ เกิ ล ครีม ทา หน้า ผู้ชาย ก่อน นอน น้ำหอม ที่ bts ใช้ แป้ง shiseido selfit chanel perfection lumiere velvet รีวิว รีวิว รองพื้น ชา ลี น แป้ง shiseido synchro bb รองพื้น รองพื้น revlon ฝา ขาว ใช้ ฟอง น้ํา แต่งหน้า ท รี ท เม้น ท์ ดี แคช shiseido foundation รีวิว ร้าน ขาย หัว น้ํา หอม ใกล้ ฉัน น้ำหอม ลา คอส หญิง dolce & gabbana light blue ราคา รีวิว แป้ง covermark แป้ง รองพื้น คุม มัน ผม แห้ง ไม่มี น้ำหนัก ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สํา ห รับ ผู้ชาย ท รี ท เม้น ท์ ผม ราคา น้ำหอม มาดาม ฟิ น ดี ไหม รีวิว แป้ง maybelline fit me pantip รองพื้น ดี ใน เซ เว่ น โลชั่น โจ มา โลน รองพื้น ysl all hours ขนาด ทดลอง น้ำหอม eternity now หอม ไหม น้ำหอม กลิ่น แป้ง เซ เว่ น อร่อย ราชพฤกษ์ เบอร์ รองพื้น บะ จ่าง ที่ไหน อร่อย รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage น้ำหอม g for women sexy รองพื้น หน้า ขาว รองพื้น lucia ราคา รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ดี สุด บํา รุ ง ผม หลัง สระ รองพื้น revlon ฝา ใส ปลอม ไหม รองพื้น ไม่ ติด แมส pantip รองพื้น ศรีจันทร์ รีวิว พัน ทิป แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น pantip ครีม สำหรับ หน้า แห้ง รีวิว revlon colorstay น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ผู้ชาย รองพื้น ลัง โคม รีวิว รองพื้น เม เบ อ ลี น ฝา ขาว ท รี ท เม้น ท์ ผม นุ่ม ลื่น เม เบอร์ ลี น รองพื้น รองพื้น nyx คุม มัน 24 ชม แป้ง mac studio fix ราคา teint idole ultra wear foundation รีวิว น้ํา หอม ท เว ล พลัส สี ฟ้า รองพื้น ดิ ออ ร์ backstage catrice รองพื้น อ อย ใส่ ผม เกาหลี maybelline fit me แป้ง รีวิว บํา รุ ง ผม เกาหลี การ ทํา ผม cozme รองพื้น รีวิว น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล กลิ่น พีช น้ำหอม kanom น้ํา หอม บ ลู เบอร์ รี่ กลิ่น ไหน หอม รองพื้น revlon ฝา ดำ การ ทํา ผม chanel gabrielle perfume ราคา มัด ผม ง่ายๆ ด้วย ตัว เอง น้ำหอม good girl pantip แป้ง ผสม รองพื้น ดี ที่สุด รองพื้น แอ น อ ลิ ชา ตัวแทน จํา หน่าย มาดาม ฟิ น อี ฟ โร เช่ น้ำหอม แป้ง ผสม รองพื้น pantip 2019 อาหาร อร่อย พระราม 9 รองพื้น three รีวิว รองพื้น innisfree pantip รองพื้น nyx professional รองพื้น อันดับ 1 รองพื้น fit me 228 รีวิว รีวิว รองพื้น zhe pantip น้ำหอม estee น้ำหอม ชา แน ล ชาย innisfree foundation รีวิว อ อย ใส่ ผม เซ เว่ น artistry รองพื้น jo malone กลิ่น ใหม่ 2019 น้ำหอม aishixuand น้ำหอม chanel chance รองพื้น estee double wear ck one กลิ่น น้ํา หอม มิดไนท์ หอม ไหม น้ำหอม ราคา ไม่ แพง น้ำหอม กลิ่น อ่อน ๆ อาหาร อร่อย นิมมาน รองพื้น เม เบ อ ลี น fit me รีวิว รองพื้น ver 88 รองพื้น beauty blender แป้ง ผสม รองพื้น lancome แป้ง น้ำหอม น้ำหอม 212 รองพื้น baby girl รีวิว pantip วิธี ทํา ผม สวย ๆ ง่ายๆ รองพื้น คิว เพรส ดี ไหม อาหาร อร่อย มีนบุรี รองพื้น แฮปปี้ น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ คู ล วอ เตอร์ วิธี ทํา ผม ทองกวาว น้ํา หอม ลอง แวง สี ม่วง คอน ซีล เลอ ร์ คั ฟ เวอร์ มาร์ค chanel coco mademoiselle ราคา king power น้ำหอม miniso pantip น้ำหอม sganoal น้ำหอม แบรนด์ แท้ รองพื้น cozme pantip น้ำหอม moshi moshi รองพื้น mac ดี ไหม น้ำหอม ผู้ชาย ราคา ถูก pantip รองพื้น nian deesay ร้าน ขาย หัว น้ำหอม รองพื้น cute press เซ เว่ น chanel น้ำหอม ผู้ชาย รองพื้น nyx professional น้ํา หอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ 2018 ครีม บํา รุ ง หน้า สํา ห รับ คน หน้า มัน สูตร หมัก ผม แห้ง ฟู รองพื้น so merris say ดี ไหม รองพื้น chanel 2020 4711 น้ํา หอม รองพื้น บางเบา ปกปิด น้ำหอม versace ราคา tom ford black orchid ราคา ทำ ผม ดัง โงะ รีวิว รองพื้น zhe pantip แป้ง ผสม รองพื้น chanel 2019 paul smith rose ราคา ครีม ทา หน้า ผ ช รองพื้น bk แบบ หลอด แป้ง mac studio fix nc15 รองพื้น dior forever skin glow รีวิว รองพื้น สํา ห รับ ผิว แห้ง ใน เซ เว่ น espoir รองพื้น น้ํา มัน บํา รุ ง ผม ยี่ห้อ ไหน ดี รีวิว รองพื้น คิว เพรส แป้ง ผสม รองพื้น ไม่ อุด ตัน น้ำหอม g for women ทํา ผม โบ ฮี เมีย น รองพื้น โทน neutral รองพื้น tom ford รีวิว lancome teint miracle รีวิว รองพื้น baby girl รีวิว pantip ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม ให้ มี น้ํา หนัก น้ำหอม กุ ช ชี่ สี ทอง อาหาร อร่อย ตลาดพลู โคล เอ้ เลิ ฟ สต อ รี่ ysl all hours foundation ราคา รีวิว รองพื้น jung saem mool น้ำหอม dior sauvage ราคา hourglass รองพื้น รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น 150 บาท การ ทำ เครา ติ น แป้ง ผสม รองพื้น fit me กันแดด ผสม รอง พื้นที่ ดี ที่สุด avon น้ํา หอม น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ผู้ชาย อาหาร เช้า อร่อย แป้ง ผสม รองพื้น covermark moisture veil lx รีวิว ครีม ลด ริ้ว รอย ชิ เซ โด้ ขาว กระจ่าง ใส รองพื้น แบบ ซอง ใน เซ เว่ น ครีม บำรุง ผิว หน้าที่ ดี ที่สุด รองพื้น mti ราคา น้ำหอม มาดาม ฟิ น พัน ทิป ครีม ลด ริ้ว รอย ชิ เซ โด้ clinique even better refresh รีวิว รองพื้น คุม มัน 2020 pantip อ อย ล์ บำรุง ผิว หน้า ครีม โอ เล ย์ กันแดด กลิ่น มาดาม ฟิ น น้ำหอม กุ ช ชี่ ราคา รองพื้น chanel รีวิว รีวิว revlon colorstay รองพื้น hold live cherben รีวิว น้ํา หอม คิง ส์ ส เต ล ล่า ราคา ส่ง รองพื้น cho ราคา รีวิว รองพื้น dior backstage แป้ง ผสม รองพื้น fit me อาหาร จีน อร่อย ไม่ แพง รองพื้น nars natural radiant longwear รีวิว ข้าวต้ม แถว นี้ แป้ง mac lightful gucci rush pantip น้ำหอม ผู้ชาย ชอบ ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 50 day cream ผิว มัน รองพื้น ปิด รอย แผลเป็น รองพื้น jovina สูตร ใหม่ รีวิว รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า pantip 2020 รองพื้น jovina พัน ทิป น้ำหอม coach ราคา อาหาร อร่อย อารีย์ รองพื้น fit me ดี ไหม ยี่ห้อ รองพื้น สัก รอง พื้นที่ หน้า อาหาร อร่อย รามอินทรา รองพื้น sulwhasoo sheer lasting foundation รีวิว ครีม บำรุง ผิว แห้ง แต่งหน้า แบบ ไม่ ใช้ รองพื้น รองพื้น inn รองพื้น covermark รีวิว น้ำหอม ชา แน ลบ ลู แป้ง ตลับ กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี ท รี ท เม้น ท์ ผม นุ่ม ลื่น น้ำหอม มิยา เกะ น้ำหอม นักเรียน pantip รองพื้น clinique even better รีวิว ท รี ท เม้น ท์ ยืด ผม รองพื้น เกาหลี ขั้น เทพ รองพื้น ล อ รี อั ล แบบ ซอง ysl mon paris ราคา รีวิว แป้ง so merris say น้ำหอม king power รองพื้น kat von d ทำ ผม ผู้หญิง น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล pantip ท รี ท เม้น ท์ ผม นุ่ม ชอง ปอง scandal น้ำหอม armani si passione วิธี ทํา ให้ ผม ไม่ ง อ แป้ง covermark moisture veil lx รีวิว รอง พื้นที่ เซ เว่ น น้ำหอม ผู้หญิง ยอด นิยม รองพื้น estee lauder double wear โมเม รองพื้น ทอม ฟ อ ร์ ด อาหาร ตาม สั่ง อร่อย ใกล้ ฉัน รองพื้น เบบี้ เกิ ล versace eros ปลอม รองพื้น bourjois รีวิว แป้ง pony effect ราคา รองพื้น cute press แบบ ซอง รีวิว ฟอง น้ํา แต่งหน้า jovina รองพื้น ดิ ออ ร์ รีวิว ไวท์ เท น นิ่ง หน้า ขาว demyself รองพื้น mark and spencer อัน ไหน อร่อย น้ํา หอม ดิ ออ ร์ ผู้ชาย ราคา น้ํา หอม ปลุก อารมณ์ ชาย dior sauvage 60ml ราคา ทำ ผม ลูกสาว รองพื้น สำหรับ เด็ก น้ำหอม gucci guilty แป้ง ไม่ ผสม รองพื้น pantip วิคตอเรีย กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม กุ ช ชี่ บ ลู ม เครา ติ น เซ รั่ ม ผลิตภัณฑ์ ดูแล ผิว หน้า ดี ที่สุด น้ํา หอม ออ เร น ทอ ล กลิ่น พีช รองพื้น บ็อบ บี้ บ ราว น์ ราคา น้ำหอม ดา วิด อ ฟ น้ํา หอม เฟ อ รา กา โม่ กลิ่น ไหน หอม น้ำหอม แบรนด์ กลิ่น เย้า ยวน รองพื้น revlon ผิว ขาว เหลือง รองพื้น three รีวิว น้ํา หอม atelier cologne น้ํา หอม มิ นิ โซ ราคา รองพื้น bonjour น้ำหอม eau de parfum น้ำหอม กลิ่น ไม้ อาหาร ทะเล อร่อย ใกล้ ฉัน ทำ ท รี ท เม้น ผม รองพื้น งาน ผิว ติด ทน ครีม บํา รุ ง ผิว ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด covermark รองพื้น แบบ ตลับ รองพื้น คิว เพรส เซ เว่ น รีวิว ครีม บำรุง ผิว หน้า pantip 2020 covermark แป้ง รองพื้น พระจันทร์ pantip chanel allure homme sport ราคา central ทา รองพื้น ก่อน กันแดด รองพื้น แตงโม เซ เว่ น day cream ผิว มัน charleen รองพื้น มาดาม ฟิ น มี กี่ สี รองพื้น กัน เหงื่อ กัน น้ํา คุม มัน เซ เว่ น น้ำหอม coach ราคา น้ํา หอม ยิ ป แซง ตัว ใหม่ รองพื้น shu uemura unlimited pantip น้ํา หอม ไอ ด อ ล เกาหลี รองพื้น แพ้ ง่าย ลอง แวง สี ม่วง รีวิว รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า ฮา ดะ ลา โบะ เพ อ ร์ เฟ ค 3in1 cute press airy matte foundation รีวิว น้ำหอม กลิ่น โพ เอ็ ม น้ำหอม มิ นิ มาดาม ฟิ น ขวด ละ เท่า ไหร่ รองพื้น ถูก และ ดี 2019 pantip น้ํา หอม ดึงดูด ผู้หญิง รองพื้น clinique สิว pantip วิธี ทํา ผม สวย ๆ รองพื้น เฌอ เบ ญ ใช้ ดี ไหม รองพื้น เม เบ อ ลี น ซอง วิคตอเรีย ซีเคร็ท น้ำหอม รองพื้น ยี่ห้อ อะไร ดี อ อย ล์ บำรุง ผิว หน้า น้ํา หอม giorgio armani si หอม ไหม รองพื้น เว ล คอส dolce & gabbana น้ำหอม รองพื้น vanekaa ได ร์ ยก โคน รองพื้น สิ วัน นา ตัว ไหน ใช้ ดี น้ำหอม playboy วิธี ทํา ให้ ผม นุ่ม สลวย รองพื้น zhe พัน ทิป รองพื้น koh gen do รีวิว เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม โด ฟ อบ อร่อย บางนา เมนู รองพื้น fit me เซ เว่ น น้ำหอม ที่ bts ใช้ ไส้อั่ว ที่ไหน อร่อย น้ํา หอม ผู้ชาย ccoo คอน ซีล เลอ ร์ covermark น้ํา หอม มิ รา เคิ ล ลัง โคม น้ํา หอม โปโล ผู้หญิง น้ํา หอม chanel coco mademoiselle สูตร หมัก ผม สวย น้ำหอม เท ส เตอร์ 2ml shiseido รองพื้น รองพื้น บู ชัวร์ skin long wear weightless foundation รีวิว ฌ อง ปอ ล น้ํา หอม ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า ผู้ชาย รีวิว อ อย ล์ ใส่ ผม ยี่ห้อ ไหน ดี รองพื้น dior 2019 แป้งฝุ่น รองพื้น foundation รีวิว น้ำหอม jadore รองพื้น ขั้น เทพ 2020 รองพื้น ชิ เซ โด้ รีวิว แป้ง ผสม รองพื้น pantip รองพื้น 4u2 better skin อาหาร แนะนำ ตลาด นก ฮูก รองพื้น ติด ทน คุม มัน ครีม บํา รุ ง หน้า สํา ห รับ คน หน้า มัน น้ํา หอม อา มา นี่ โค้ด น้ํา หอม บ ลู เบ อ รี่ her รองพื้น tanako ทา คุ ช ชั่ น ต้อง ทา รองพื้น ไหม น้ำหอม yantao วิคตอเรีย ซีเคร็ท น้ำหอม น้ํา หอม ผู้ชาย เหงื่อ เยอะ เคาน์เตอร์ น้ำหอม โรบินสัน น้ำหอม กลิ่น ซากุระ urban decay stay naked foundation รีวิว น้ำหอม cooc eau de parfum ทำ ผม แต่งงาน รองพื้น clinique even better refresh รีวิว รองพื้น ผิว โก ล ว์ ที่ กิน เยาวราช กลางวัน gucci guilty black ราคา รองพื้น shu pantip มาดาม ฟิ น หอม ไหม น้ำหอม ck เซ็นทรัล รองพื้น ศรีจันทร์ พัน ทิป รอง พื้นที่ ช่าง แต่งหน้า ใช้ แป้ง ผสม รองพื้น ไม่ อุด ตัน การ ทํา ผม น้ำหอม มิส ดิ ออ น้ำหอม ขวด สี ฟ้า อร่อย ราชพฤกษ์ อ อย ล์ บำรุง ผม น้ำหอม ชา แน ลบ ลู น้ำหอม ผู้หญิง ที่ ผู้ชาย ชอบ น้ำหอม อาหรับ ราคา ส่ง canmake marshmallow finish powder รีวิว รองพื้น cute press pantip บํา รุ ง ผม แห้ง เสีย มาก แป้ง maybelline super stay เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ดัด ยี่ห้อ ไหน ดี odbo รองพื้น น้ำหอม ปลอม pantip รองพื้น ล อ รี อั ล ท รู แม ท รีวิว น้ำหอม เจน นี่ น้ำหอม coach ราคา น้ำหอม แห้ง กิ ฟ ฟา รี น รีวิว รองพื้น halfmoon น้ำหอม สีชมพู น้ำหอม esxense ขวด ใหญ่ ซื้อ ที่ไหน รองพื้น bourjois เบอร์ 51 รีวิว รองพื้น ถาวร km love story ครีม ทา หน้า แนะนำ น้ำหอม escada รองพื้น lucia รีวิว pantip รองพื้น mti รีวิว อี ฟ โร เช่ น้ำหอม แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น รีวิว รองพื้น naked เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม หอม วิธี ทำ ผม สวย ๆ แป้ง รองพื้น ใน เซ เว่ น ทา คุ ช ชั่ น ต้อง ทา รองพื้น ไหม ท รี ท เม้น หมัก ผม ยี่ห้อ ไหน ดี ปลาย ผม แห้ง กรอบ รีวิว รองพื้น three jovina ขาย ที่ไหน อาหาร อร่อย ราชพฤกษ์ น้ำหอม ดา วิด อ ฟ น้ำหอม วิคตอเรีย ราคา รองพื้น dermacol วัต สัน enchanteur สี ไหน หอม สุด เจ ล บำรุง หน้า แป้ง รองพื้น 2020 แป้ง ผสม รองพื้น เคาน์เตอร์ แบรนด์ รองพื้น ตัว ไหน ดี สุด ไพร เม อ ร์ เม อ เร ส ก้า แบบ ซอง รองพื้น คั ฟ เวอร์ มาร์ค ราคา ทํา ผม นาง รํา รองพื้น หน้า ฉ่ำ วาว ราคา ถูก รองพื้น ซอง เม อ เร ส ก้า urban decay stay naked foundation รีวิว รองพื้น shu uemura unlimited ราคา all hours foundation ysl รีวิว คลิป ทำ ผม น้ำหอม กลิ่น ขนม ใจ ฟู รองพื้น ยี่ห้อ ไหน ใช้ ดี น้ํา หอม เบ อ เบ อ รี่ ผู้หญิง รองพื้น ดี 2020 รองพื้น library รองพื้น the body shop กิ ฟ ฟา รี น รองพื้น รองพื้น kate pantip รองพื้น เชอ รี น น้ำหอม escada แป้ง mac nc25 รีวิว รองพื้น venzen รีวิว pantip รองพื้น กิ ฟ ฟา รี น แบบ หลอด รองพื้น เกาหลี ยี่ห้อ ไหน ดี pantip รองพื้น กันแดด เซ เว่ น บำรุง ผม ทำ สี น้ำหอม marc jacobs แป้ง เซต รองพื้น เครา ติ น ยี่ห้อ ไหน ดี ที่สุด รีวิว รองพื้น merrezca skin up รองพื้น innisfree pantip tom ford noir de noir ราคา รีวิว รองพื้น etude ท รี ท เม้น ท์ โล แลน เครา ติ น น้ำหอม katy perry รองพื้น ไม่ อุด ตัน ไม่ เป็น สิว น้ํา หอม แป้ง กลิ่น ไหน หอม estee lauder รองพื้น ราคา น้ำหอม โอ เล่ น้ำหอม กลิ่น ว นิ ลา ผู้ชาย น้ํา หอม ท เว ล พลัส สี ฟ้า ขาย หัว น้ำหอม รองพื้น bourjois อุด ตัน น้ํา หอม นุ ก bsc รีวิว รองพื้น three ท รี ท เม้น ท์ ยี่ห้อ ไหน ดี ck all ราคา น้ำหอม เท ส เตอร์ คือ ของหวาน โชคชัย 4 แป้ง amy rose ซื้อ ที่ไหน treatment ผม ดัด น้ำหอม คลีนิค รองพื้น แต่งหน้า รองพื้น ปิด รู ขุม ขน รองพื้น ศรีจันทร์ ซื้อ ที่ไหน ralph lauren น้ำหอม หน้า ไม่ ชุ่มชื่น kate รองพื้น รองพื้น เอ ส เต้ ล อ เด อ ร์ แป้ง ผสม รองพื้น หน้า ฉ่ำ น้ํา พริก หนุ่ม เจ้า ไหน อร่อย ฌ อง ปอ ล โก ล ติ เย ร์ ราคา แค ป ชั่ น รองพื้น รองพื้น ปกปิด รอย สิว 2019 รองพื้น ysl all hours pantip น้ำหอม ceresa รองพื้น mti ดี ไหม น้ำหอม ญา ญ่า น้ำหอม ariana grande ซื้อ ที่ไหน เซ รั่ ม บำรุง ผม เสีย gucci bamboo ของ แท้ รองพื้น ศรีจันทร์ enchanted รองพื้น ทอม ฟ อ ร์ ด รองพื้น nars pantip ขวด แบ่ง น้ำหอม ขายส่ง ของหวาน นิมมาน น้ำหอม ยั่ว ผู้ รองพื้น giorgio armani โมเม น้ำหอม กลิ่น สะอาด ติด ทน รองพื้น ysl all hours pantip หมัก ผม สูตร ธรรมชาติ แป้ง cherben หัว น้ำหอม แท้ โคล เอ้ โรส ขาย น้ำหอม เท ส เตอร์ แท้ ราคา ส่ง แป้ง ศรีจันทร์ ผสม รองพื้น แป้ง cle de peau รองพื้น happy เจ ล บํา รุ ง ผิว หน้า ฮา ดะ ลา โบะ เพ อ ร์ เฟ ค 3in1 music flower รองพื้น รองพื้น หน้า เนียน ใส รองพื้น คลา แรง ส์ แป้ง zhe มี ขาย ที่ไหน น้ำหอม เกย์ ครีม ทา หน้า ตัว ไหน ใช้ ดี อาหาร อร่อย เยาวราช กลางวัน ครีม บำรุง ผิว หน้า อายุ 60 ท รี ท เม้น ท์ บํา รุ ง ผม pantip รองพื้น เค ที่ ด อ ล หน้า ชุ่มชื้น ทํา ผม นาง นพมาศ น้ำหอม moshi moshi butterfly thai perfume กลิ่น ไหน หอม แป้ง ตลับ กิ ฟ ฟา รี น ตัว ไหน ดี ครีม บํา รุ ง หน้า 30 ceresa น้ํา หอม น้ํา หอม ดา วิด อ ฟ ผู้ชาย น้ำหอม chloe love story รองพื้น ถ่ายรูป สวย รองพื้น giffarine อ อย ใส่ ผม เกาหลี dior sauvage ราคา king power น้ำหอม dorall collection เทียบ กลิ่น รองพื้น ล อ รี อั ล โปร แม ท บำรุง ผม แห้ง เสีย มัด ผม แบบ ง่ายๆ รองพื้น 2019 pantip รีวิว รองพื้น ศรีจันทร์ ตัว ใหม่ pantip บํา รุ ง ผม ให้ เงา งาม เซ รั่ ม ผู้ชาย หน้า ใส น้ํา หอม อ อริ ทั ล cho รองพื้น รองพื้น สิ วัน นา ตัว ไหน ใช้ ดี จี ว อง ชี่ น้ํา หอม น้ำหอม ชา แน ล สีชมพู วิธี มัด ผม แบบ ต่างๆ รองพื้น คุม มัน 2019 ถูก และ ดี
     ครีม บํา รุ ง หน้า อายุ 50| ipsa ultimate foundation รีวิว| รองพื้น covermark essence foundation| คอ ล ลา เจน เกาหลี สีชมพู รีวิว| รักษา รอย แดง จาก สิว ธรรมชาติ| เซ รั่ ม ลา โร ช| รีวิว รองพื้น tarte| ท รี ท เม้น ท์ ผม หนา| ท รี ท เม้น ท์ ผม watson| ครีม ส เน ล dnb| ครีม บํา รุ ง หน้า ผู้หญิง| สิว ไต| 10 อันดับ รอง พื้นที่ ดี ที่สุด| ทา เซ รั่ ม แล้ว ทา ครีม| ทํา ผม เกลียว| รองพื้น เม อ เร ส ก้า แบบ ขวด| สิว อุด ตัน ที่ คาง| เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม ใน วัต สัน| รองพื้น เม เบ อ ลี น 228| คอ ล ลา เจน เป ป ไท ด์| พี ออ ร่า ไน ท์ ไวท์ เท น นิ่ง ดี ไหม| ต่อ เล็บ อะ ค ริ ลิ ค| รีวิว รองพื้น ล อ ร่า| น้ํา มัน บํา รุ ง ผม ดัด| เซ รั่ ม บํา รุ ง ผม แพน ที น เพ อ ร์ เฟ คอ อน| รองพื้น ของ เร ฟ ลอน| รองพื้น anastasia รีวิว| รองพื้น ซอง ถูก และ ดี| three angelic symbiosis foundation รีวิว| คอ ล ลา เจน เกาหลี pantip| ครีม บํา รุ ง หน้า watson| รองพื้น guerlain parure gold ขนาด ทดลอง| เซ รั่ ม มะหาด ทา หน้า รีวิว| เซ รั่ ม กุหลาบ| ชิ ตะ คอ ล ลา เจน| แป้ง ตลับ กัน น้ํา กัน เหงื่อ| คอ ล ลา เจน boom| นุ่ม สลวย| แป้ง lapa| หมัก ผม แห้ง| แป้ง ผสม รองพื้น bk| รองพื้น หน้า มัน เป็น สิว| รักษา แผล สิว| jovina มี ขาย ที่ไหน บ้าง| nars sheer glow ราคา| kiehl's dark spot 100ml ราคา| ครีม บำรุง หน้า สำหรับ คน แพ้ ง่าย| คอ ล ลา เจน บำรุง กระดูก ยี่ห้อ ไหน ดี| รองพื้น snowgirl| คอ ล ลา เจน ซี พลัส| คอ ล ลา เจน ผิว ขาว เร่ง ด่วน| ครีม บํา รุ ง หน้า สิว| รองพื้น shiseido synchro skin self| ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า แห้ง pantip| รองพื้น benefit hello happy| ครีม บํา รุ ง ผิว หน้า สิว| ทํา ให้ ผม มี น้ํา หนัก เงา งาม| เซ รั่ ม กัน ความ ร้อน| naara คอ ล ลา เจน| คอ ล ลา เจน บำรุง กระดูก| ท รี ท เม้น ท์ ผม ตรง เซ เว่ น| ครีม ทา หน้า สูตร อ่อนโยน| รองพื้น ซอง ปกปิด ดี| รองพื้น huda beauty รีวิว|